ดันโครงการที่พัก ผู้สูงวัยไฮโซ ทำเลสวยติดน้ำปิง พื้นที่ดินโรงเหล้าเก่า กลางเมืองเชียงใหม่

ผุดโครงการ……….กรมธนารักษ์ผุดโครงการที่พักอาศัยผู้สูงวัยไฮโซที่ดินโรงเหล้าเก่าติดแม่น้ำปิงย่านป่าพร้าวนอก ต.ช้างคลาน อ.เมือง เชียงใหม่ บนเนื้อที่กว่า 7 ไร่ ให้สิทธิ์เฉพาะคนเชียงใหม่เข้าอยู่ได้ แต่ต้องควักลงขันเพื่อก่อสร้างยูนิตละ 1.5 ล้านบาท ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องส่งต่อที่ประชุมคณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาและยังมีอีกหลายขั้นตอนก่อนที่จะยกร่างออกกฎกระทรวงฉบับแก้ไข เสนอ ครม.เพื่อประกาศบังคับใช้ต่อไป

ดันให้ที่ดินโรงเหล้าเก่าติดแม่น้ำปิงย่านป่าพร้าวนอกเนื้อที่กว่า 7 ไร่ผุดโครงการที่พักอาศัยผู้สูงวัยไฮโซ กรมธนารักษ์จัดเต็มต้องเอาให้ได้ ชงแก้ไขผังเมือง ด้านที่ประชุมคณะที่ปรึกษาผังเมืองเชียงใหม่เสียงแตก โหวตไม่เอกฉันท์ เห็นด้วย 11 ต่อ 4 เสียง ให้แก้ข้อกำหนดผังเมืองได้ มีเพียง 80 ยูนิต ให้สิทธิ์เฉพาะคนเชียงใหม่เข้าอยู่ได้ ต้องควักลงขันเพื่อก่อสร้างยูนิตละ 1.5 ล้านบาท พร้อมกันไว้ 12 เมตรจากแนวแม่น้ำปิงเป็นพื้นที่สีเขียวให้ประชาชนทั่วไปได้ใช้ ที่ปรึกษาชี้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ในที่ดินจริงเพียงไม่กี่คน ยันน่าจะทำโครงการที่ได้ประโยชน์กับคนจำนวนมากมากกว่า

วันที่ 22 มี.ค.60 เวลา 14.00 น. ที่ห้องประชุม 4 ชั้น 4 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะที่ปรึกษาผังเมืองเชียงใหม่ ครั้งที่ 2/2560 โดยมีวาระการที่กรมธนารักษ์ขอแก้ไขข้อกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทสถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและสาธา ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่รณูปการ (สีน้ำเงิน) บริเวณหมายเลข 11.102 ที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ อ.ชม.20 (โรงงานสุรา กรมสรรพสามิตเชียงใหม่) ติดลำน้ำปิง ย่านบ้านป่าพร้าวนอก ต.ช้างคลาน อ.เมือง เชียงใหม่ เพื่อดำเนินการโครงการศูนย์ที่พักอาศัยสำหรับผู้สูงอายุแบบครบวงจร

ทั้งนี้กรมธนารักษ์ มีหนังสือที่ กค 0305/686 ลงวันที่ 16 ม.ค.60 แจ้งกรมโยธาธิการและผังเมือง เรื่องการแก้ไขข้อกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทสถาบันราชการ การสาธารณสุขและสาธารณูปการ พื้นที่สีน้ำเงิน เพื่อดำเนินโครงการศูนย์ที่พักอาศัยสำหรับผู้สูงอายุแบบครบวงจร หรือ Senior Complex ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 9 พ.ย.60 ที่ให้ความเห็นชอบให้ที่พักอาศัยสำหรับผู้สูงอายุมีระบบการดูแลสุขภาพและสวัสดิการอื่นๆ แบบครบวงจร โดยการขอแก้ไขสามารถดำเนินการได้ตามมาตรา 26/1 แห่ง พ.ร.บ.การผังเมือง พ.ศ.2518 ภายใต้เงื่อนไขการแก้ไขปรับปรุงให้เหมาะสมกับสภาพการณ์และสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปหรือเพื่อประโยชน์สาธารณะ โดยกำหนดแนวทางปฏิบัติในการแก้ไขไว้อย่างชัดเจน

กรณีนี้ในขั้นตอนการดำเนินการนั้น ขั้นตอนแรก ทาง สนง.โยธาธิการและผังเมืองเชียงใหม่จัดประชุมคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมเมืองเชียงใหม่เพื่อพิจารณาการขอแก้ไขข้อกำหนด จากนั้น สนง.โยธาธิการฯ จะประชุมเพื่อทำความเห็นประกอบเพื่อนำเข้าที่ประชุมคณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาด้านผังเมืองก่อนที่จะนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการผังเมืองเพื่อขอความเห็นชอบ หากคณะกรรมการผังเมืองเห็นชอบก็จะทำการปิดประกาศเป็นเวลา 30 วัน เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียได้ยื่นคำร้องแสดงความคิดเห็น ถัดจากนั้นก็จะเป็นขั้นตอนของการยกร่างออกกฎกระทรวงฉบับแก้ไข และเสนอ ครม.เพื่อประกาศบังคับใช้ต่อไป การประชุมวันนี้เป็นขั้นตอนแรกของกระบวนการการขอแก้ไขข้อกำหนดผังเมืองเฉพาะบริเวณ โดยได้มีการประชุมไปครั้งหนึ่งแล้วเมื่อวันที่ 7 มี.ค.60 ที่ผ่านมาโดยคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมเมืองเชียงใหม่ไม่มีความเห็นแต่อย่างใดทั้งสิ้น โดยให้กรมธนารักษ์กลับไปทำรายละเอียดการใช้พื้นที่แล้วนำกลับมาเสนอต่อที่ประชุมใหม่

ในการประชุมวันนี้ นางสุวรรณา ทรัพย์มี ผู้อำนวยการกองบริหารที่ราชพัสดุภูมิภาค ผู้แทนของกรมธนารักษ์ เป็นผู้นำเสนอต่อที่ประชุมถึงการจะใช้ประโยชน์พื้นที่แปลงดังกล่าว โดยระบุว่า พื้นที่อันเป็นที่ราชพัสดุโดยรวมมีเนื้อที่ทั้งสิ้น 7 ไร่ 2 งาน 76 ตารางวา จะเป็นการใช้ประโยชน์พื้นที่เป็น 3 ส่วน โดยส่วนแรกที่ติดแม่น้ำปิงจะกันพื้นที่จากแนวติดแม่น้ำปิงเข้ามาในบริเวณประมาณ 12 เมตร เพื่อดำเนินการพัฒนาเป็นพื้นที่สีเขียว โดยจะทำถนนขนาดกว้าง 8 เมตรตลอดแนวรั้วด้านติดกับโรงแรมรติล้านนามายังบริเวณดังกล่าวเพื่อให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าไปใช้ประโยชน์ได้

พื้นที่ใช้สอยส่วนที่ 2 ราว 5 ไร่จะจัดสร้างเป็นที่พักอาศัยสำหรับผู้สูงอายุตามโครงการ ซึ่งเรียกว่า Housing Zone เป็นโซนที่พักอาศัยของผู้สูงอายุราว 80 ยูนิต โดยสร้างเป็นอาคาร 3 หลัง เป็นอาคารที่พักอาศัย 2 หลัง และอาคารบริการอีก 1 หลัง พร้อมลานจอดรถ และส่วนที่ 3 ราว 2 ไร่ จะทำเป็นที่พักอาศัยสำหรับผู้สูงอายุที่ต้องพึ่งพิง หรือ Nursing Zone และศูนย์เรียนรู้และบริบาลผู้ป่วยระยะท้าย หรือ Hospice Zone รองรับผู้สูงอายุที่โยกย้ายจาก Housing และ Nursing Zone โดยจะใช้พื้นที่ด้านหน้าสุดที่ติดกับถนนเจริญประเทศเป็นพื้นที่ดำเนินการ โดยจะให้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในส่วนของคณะแพทยศาสตร์และคณะพยาบาลศาสตร์เข้ามาดำเนินการ ซึ่งยังไม่มีการกำหนดรูปแบบการอาคารและการใช้พื้นที่ที่ชัดเจน

นายสุวรรณา ทรัพย์มี กล่าวอีกว่า ในส่วนของ Housing Zone ซึ่งจะทำการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยสำหรับผู้สูงอายุนั้น ราชการจะไม่เป็นผู้ลงทุนการก่อสร้าง โดยจะเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่ 55 ปีขึ้นไปเข้ามาจองสิทธิการจะเข้าอยู่อาศัย ในราคายูนิตละ 1,500,000 บาท ซึ่งมีอยู่ราว 80 ยูนิต โดยจะให้สิทธิกับคนเชียงใหม่เท่านั้น พร้อมกับยืนยันว่าจะไม่มีต่างชาติได้สิทธิเข้าไปอยู่อาศัยโดยเด็ดขาด ส่วนรูปแบบอาคารและขนาดของห้องพักอาศัยยังไม่ได้มีการออกแบบ คาดว่าแต่ละยูนิตคาดจะมีพื้นที่ใช้สอยไม่เกิน 50 ตารางเมตร

ทั้งนี้ที่ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาได้มีการอภิปรายกันอย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะประเด็นสำคัญที่นำเสนอต่อที่ประชุมและไม่เห็นด้วยที่รัฐจะใช้พื้นที่บริเวณนี้ทำประโยชน์ให้แก่คนเพียงไม่กี่คน โดยให้ความเห็นว่าน่าจะจัดทำเป็นโครงการอื่นที่มีประโยชน์กับคนส่วนรวมมากกว่า โดยเฉพาะการจัดทำเป็นพื้นที่สีเขียวหรือสวนสาธารณะ

ที่สุดนายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ รอง ผวจ.เชียงใหม่ ในฐานะประธานคณะกรรมการฯ ได้ให้ที่ประชุมออกเสียงว่าเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบที่กรมธนารักษ์จะขอเปลี่ยนแปลงแก้ไขเงื่อนไขการใช้ประโยชน์ในที่ดินตามประกาศผังเมือง โดยมีมติ เห็นด้วย 11 เสียง ไม่เห็นด้วย 4 เสียง สงวนสิทธิ์การออกเสียง 2 เสียง (ประธานและเลขานุการคณะกรรมการฯ) ซึ่งคณะกรรมการชุดนี้มีด้วยกันทั้งสิ้น 21 คน มาประชุม 17 คน โดยให้ทั้งฝ่ายที่เห็นด้วยทำความเห็นประกอบมติว่าเห็นด้วยเพราะอะไร เช่นกันกับฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยแม้จะมีเสียงน้อยกว่าก็ให้ทำความเห็นประกอบการออกเสียงลงมติด้วยเช่นกันว่าไม่เห็นด้วยเพราะอะไร เพื่อรวบรวมเป็นรายงานการประชุมเสนอที่ที่ประชุมคณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาในลำดับต่อไป ทั้งนี้ยังมีอีกหลายขั้นตอนก่อนที่จะยกร่างออกกฎกระทรวงฉบับแก้ไข และเสนอ ครม.เพื่อประกาศบังคับใช้ต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น