ศึกษาดูงานที่อำเภอแม่ลาวจังหวัดเชียงราย

สจ.ดร.การุณ คุณยศยิ่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด รองประธานสภาอบจ.เชียงใหม่ พร้อมคณะของเจ้าหน้าที่อบจ.เชียงใหม่ นำคณะของกำนันผู้ใหญ่บ้านในเขตพื้นที่ออกเดินทางเข้าศึกษาดูงานตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียงฯ ณ พื้นที่ของอำเภอแม่ลาว จ.เชียงราย ตามโครงการฯ ดังกล่าว มีเป้าหมายมุ่งเน้นให้คณะศึกษาดูงานฯ ได้นำความรู้เข้าใจในประสบการณ์จริง มาปรับใช้เพื่อให้การช่วยเหลือแก่ประชาชนในพื้นที่ชุมชนของตนเอง ให้เกิดความเข้มแข็งและสร้างรายได้เพิ่มให้กับครัวเรือน เมื่อวันที่ 21 มี.ค. 2560 ที่ผ่านมา


ร่วมแสดงความคิดเห็น