เร่งพัฒนาการ เอสเอ็มอีไทย สู่ประเทศไทย 4.0

จังหวัดลำปางเร่งพัฒนาผู้ประกอบการ SMEs ตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ผ่านกลไกประชารัฐ หวังช่วยขับและปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจของจังหวัดและประเทศให้มีความมั่นคง เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ “ประเทศไทย 4.0” ตามนโยบายรัฐบาล

นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาวิชาการ Thailand 4.0 จากแนวคิดสู่การประยุกต์ใช้ “ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” ตามนโยบายของรัฐบาล ณ โรงแรมเอเชียลำปาง อำเภอเมืองลำปาง

โดย นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง กล่าวว่า โครงการสัมมนาวิชาการ Thailand 4.0 จากแนวคิดสู่การประยุกต์ใช้ “ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” ตามนโยบายของรัฐบาลนั้น จัดขึ้นโดยความร่วมมือขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ร่วมกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำปาง โดยมีผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในพื้นที่จังหวัดลำปางจำนวน 100 คน เข้าร่วมโครงการฯ

ทั้งนี้ยุทธศาสตร์สำคัญภายใต้การนำของพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เน้นในเรื่องการพัฒนาสู่ “ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” ด้วยการสร้างความเข้มแข็งจากภายใน ตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ผ่านกลไกประชารัฐ เพื่อนำพาประเทศไทยก้าวไปสู่ Thailand 4.0 โดยเน้นการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม เปลี่ยนจากการผลิตสินค้าโภคภัณฑ์ ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม และเปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้า ไปสู่การเน้นภาคบริการมากขึ้น รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง กล่าวส่งท้าย

ร่วมแสดงความคิดเห็น