อบรม “มาตรฐานการผลิตและแปรรูปพืชอินทรีย์ IFOAM และการจัดทำระบบควบคุมภายใน (ICS) ของกลุ่มเกษตรกรเกษตรอินทรีย์”

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 ร่วมกับสถาบัน IQS มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดกิจกรรมฝึกอบรมในหัวข้อ “มาตรฐานการผลิตและแปรรูปพืชอินทรีย์ IFOAM และการจัดทำระบบควบคุมภายใน (ICS) ของกลุ่มเกษตรกรเกษตรอินทรีย์” ภายใต้โครงการกิจกรรมพัฒนาเครือข่ายอุตสาหกรรมอาหารในพื้นที่ TFV ปีที่ 2  ณ ห้องข้าวหอมมะลิ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ร่วมแสดงความคิดเห็น