เชียงรายเจ้าภาพ ประชุมโลจิสติกส์ ประเทศลุ่มน้ำโขง

จังหวัดเชียงราย เจ้าภาพจัดประชุมสัมมนานานาชาติโลจิสติกส์ ครั้งที่ 5 Northern Logistics Forum 2017 เพื่อร่วมหารือด้านการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของภาคเหนือ ระหว่างประเทศในกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง และประชาคมอาเซียน 27-30 มีนาคม นี้

นายบุญส่ง เตชะมณีสถิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เปิดเผยว่า จังหวัดเชียงราย เป็นเจ้าภาพจัดประชุมสัมมนานานาชาติโลจิสติกส์ ครั้งที่ 5 Northern Logistics Forum 2017 ระหว่างวันที่ 27-30 มีนาคม 2560 ณ โรงแรมดุสิต ไอแลนด์ รีสอร์ท อำเภอเมืองเชียงราย เพื่อให้ส่วนราชการ ภาคเอกชน ผู้ประกอบการในกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง รับทราบผลความคืบหน้าการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ ของภาคเหนือ เชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้านในพื้นที่อนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง (GMS) และประชาคมอาเซียน (AC) อีกทั้ง เพื่อให้เกิดการสนับสนุนความร่วมมือทางเศรษฐกิจและขับเคลื่อนการพัฒนาแนวระเบียงเศรษฐกิจ ภายใต้แผนงานความร่วมมืออนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง และโอกาสในการเพิ่มช่องทางการค้าให้กลุ่มผู้ผลิตสินค้าในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ กลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง โดยผู้เข้าร่วมสัมมนา ประกอบด้วย ผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชน ผู้ประกอบการโลจิสติกส์ 10 จังหวัดภาคเหนือตอนบน เอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง เอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ กงสุลใหญ่ ณ นครคุนหมิง ทูตพาณิชย์ไทยในกลุ่มประเทศลุ่มน้ำโขง ส่วนราชการและภาคเอกชน จาก 5 ประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ได้แก่ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ประเทศกัมพูชา และผู้ประกอบการ SME / OTOP จังหวัดภาคเหนือตอนบน

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย กล่าวต่อไปว่า การสัมมนานานาชาติโลจิสติกส์ในครั้งนี้ จัดให้มีเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้เข้าร่วมสัมมนา การเสวนาหัวข้อ “GMS Single Window” โอกาสและความท้าทายของ GMS Country Members ในระเบียงเศรษฐกิจเหนือ-ใต้ ในมุมมองของกระทรวงการต่างประเทศ การเสวนาหัวข้อ “GMS Single Window” การเสวนาหัวข้อ โอกาสและอุปสรรคในการพัฒนาเส้นทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง และศูนย์เปลี่ยนถ่ายสินค้า ความตกลงว่าด้วยการขนส่งข้ามพรมแดนในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง และการแสดงเผยแพร่วัฒนธรรมการแต่งกายจากกลุ่มนักออกแบบแฟชั่นกลุ่มประเทศ GMS ภายใต้แนวคิด GMS 1 Idea 1 Product

ทั้งนี้ พิธีเปิดงานประชุมสัมมนานานาชาติโลจิสติกส์ ครั้งที่ 5 อย่างเป็นทางการ จัดขึ้นในวันที่ 29 มีนาคม 2560 โดยประธานในพิธี นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

ร่วมแสดงความคิดเห็น