เกษตรจังหวัด ชม.จัดงานรณณรงค์และ ปชส.ให้ เกษตรกร “ปลูกพืชตระกูลถั่ว” ที่สบเปิง อ.แม่แตง

เชื้อเชิญพ่อหลวงแช่มมาแต่ขออภัยเถอะพระคุณท่านงานในเวียงมันนักงานนี้ต้องขอคุณ “มัทนา กับ คุณแป๋ว” คนเดียวกันหรือเปล่าเป็นธุระส่งข่าวนี้ให้ด้วย โดยสำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยเกษตรอำเภอแม่แตง รณรงค์ให้เกษตรกรหันมาปลูกพืชตระกูลถั่วกันให้มากขึ้น

โดยนายสมพล แสนคำ เกษตรจังหวัดเชียงใหม่เป็นประานในงานนี้ และหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานบูรณาการร่วมงานนิทรรศการดังกล่าวอันได้แก่ศูนย์วิจัยพืชไร่ เชยงใหม่ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานพัฒนาที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ สหกรณ์นิคมแม่แตง จำกัด ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดเชียงใหม่ บริษัทคูโบต้า และกลุ่มเกษตรกรอินทรีย์บ้านดอนเจียง

และงานดังกล่าวได้รับความสนใจจากเกษตรกรมากว่า 100 คน ที่บ้านสบเปิอง อ.แม่แตง งานนี้กับภาพข่าว “พ่อหลวงแช่ม” ก็พร้อมที่จะให้ความคลื่อนไหวในการประชาสัมพันธ์ดังนี้

พ่อหลวงแช่ม

ร่วมแสดงความคิดเห็น