แพร่เข้มอปท.เตรียมลง ทะเบียนผู้มีรายได้น้อย

จังหวัดแพร่จัดอบรมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกอำเภอพร้อมเปิดรับลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อยตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2560 ระหว่างวันที่ 3 เมษายน – 15 พฤษภาคมนี้

นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เปิดเผยว่า รัฐบาลมีนโยบายเกี่ยวกับโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี 2560 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคมตามแผนยุทธศาสตร์ National e-Payment เพื่อเป็นฐานข้อมูลสำหรับการจัดสวัสดิการต่าง ๆ ของหน่วยงานภาครัฐให้แก่ประชาชนผู้มีรายได้น้อย ที่ต้องการได้รับความช่วยเหลือจากภาครัฐ โดยรับลงทะเบียนสำหรับผู้มีคุณสมบัติ มีสัญชาติไทย อายุตั้งแต่ 18 ปี บริบูรณ์ขึ้นไป (เกิดก่อน 16 พฤษภาคม 2542) ว่างงานหรือมีรายได้ในปี พ.ศ. 2559 ทั้งสิ้นไม่น้อยกว่า 1 แสนบาท ไม่มีทรัพย์สินทางการเงินหรือมีรวมกันไม่เกิน 1 แสนบาท กรณีกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนด โดยกำหนดยื่นลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อย ระหว่างวันที่ 3 เมษายน – 15 พฤษภาคม 2560 ที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ธนาคารออมสิน ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา และสำนักงานคลังจังหวัดแพร่ โดยขณะนี้จังหวัดได้มอบหมายให้ทุกอำเภอจัดอบรมเพิ่มเติมให้กับบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อช่วยอำนวยความสะดวกในการกรอกแบบฟอร์มการลงทะเบียนตลอดจนให้รายละเอียดเพิ่มเติมแก่ประชาชนด้วย

ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ กล่าวเพิ่มเติมว่า ประชาชนสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มการลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อย ได้ที่ www.mof.go.th และ www.fpo.go.th หรือขอรับแบบฟอร์มพร้อมทั้งสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สถานที่รับลงทะเบียน โดยผู้ลงทะเบียน กรอกข้อมูลในแบบฟอร์มให้ครบถ้วน แล้วยื่นแบบเพื่อลงทะเบียนพร้อมหลักฐานและบัตรประชาชนตัวจริงแบบ Smart Card และเก็บหลักฐานการรับลงทะเบียนไว้ โดยผู้ลงทะเบียนสามารถตรวจสอบสิทธิได้ที่ www.epayment.go.th และที่ทำการกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ระหว่างวันที่ 1 – 31 สิงหาคม 2560 ทั้งนี้ ผู้มีรายได้น้อยสามารถใช้บัตรสวัสดิการ สำหรับ ค่ารถเมล์ ค่ารถไฟ ค่าน้ำประปา ค่าไฟฟ้า ได้ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2560

ร่วมแสดงความคิดเห็น