สพฐ.จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูปลูกฝังเยาวชน ให้เป็น “พลเมืองดี วินัยเด่น” ตามแนวคิด “STAR STEMS”

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับ คณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ จัดโครงการพัฒนาครูเพื่อปลูกฝังเยาวชนให้เป็นพลเมืองดี วินัย : คนดี มีวินัย รักภูมิใจในชาติ สามารถเชี่ยวชาญตามความถนัด มีความรับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ด้วยการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด “STAR STEMS” โดยมี พลเอก พหล สง่าเนตร ประธานอนุกรรมาธิการขับเคลื่อน การปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา เป็นประธานพิธีเปิด นายณัฐกุล รุณผาบ รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 กล่ายรายงาน นายบุญเสริญ สุริยา ผู้อำนวยการโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ให้การกล่าวต้อนรับ เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2560 ณ หอประชุม อาคารนวรัตน์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย

นายณัฐกุล รุณผาบ รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 กล่าวว่า สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับ คณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ได้มีนโยบาย ให้โรงเรียนต้นแบบขยายผลโครงการ พัฒนาครูเพื่อปลูกฝังเยาวชนให้เป็นพลเมืองดี วินัยเด่น :คนดี มีวินัย รักภูมิใจในชาติ สามารถเชี่ยวชาญตามความถนัด มีความรับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ด้วยการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด “STAR STEMS”

โดยจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการให้แก่โรงเรียนในเครือข่าย ทั้งนี้เพื่อขยายผลโครงการในการพัฒนาคุณภาพผู้บริหารและครูให้มีความรู้ ความเข้าใจ และยกระดับศักยภาพในการจัดกระบวนการเรียนการสอนเพื่อปลูกฝังเยาวชนให้เป็น พลเมืองดี วินัยเด่น โดยจัดระหว่างวันที่ 25-26 มีนาคม 2560 ณ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย โดยมีผู้เข้ารับการอบรมกว่า 400 คน ประกอบด้วย คณะผู้บริหาร และคณะครูจากโรงเรียนระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และโรงเรียนขยายโอกาส ในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดใกล้เคียง และได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจาก คณะอนุกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา คณะวิทยากรจากโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย และโรงเรียนสันติสุข

สำหรับกิจกรรมประกอบด้วย การบรรยายพิเศษ เรื่องแนวทางการปลูกฝังเยาวชนให้เป็นพลเมืองดีวินัยเด่น : คนดี มีวินัย รักภูมิใจในชาติ สามารถเชี่ยวชาญตามความถนัด มีความรับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติด้วยการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด STAR STEMS โดย พลเอก พหล สง่าเนตร ประธานอนุกรรมาธิการฯ,การบรรยายพิเศษ เรื่อง “การสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว”การสร้างคนไทยให้เป็นคนดี โดย นายประจวบ กันธิยะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

แนวทางการจัดการศึกษาและการพัฒนาหลักสูตรเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตามแนวติด “STAR STEMS” โดยคณะอนุกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิบรูประบบการเรียนรู้, แนวทางการจัดหลักสูตรบูรณาการโครงการ ปลูกฝังเยาวชนให้เป็นพลเมืองดีวินัยเด่นและปฏิบัติการกลุ่ม 7 กลุ่ม (แบ่งตามระดับชั้น 6 กลุ่ม และกลุ่มผู้บริหาร 1 กลุ่ม) โดยคณะอนุกรรมากธิการขับเคลื่อนการปฏิบรูประบบการเรียนรู้และวิทยากร,การปฏิบัติการกลุ่มออกแบบกรอบหน่วยการเรียนรู้การจัดกระบวนการเรียนการสอนเพื่อปลูกฝังเยาวชนให้เป็น “พลเมืองดี วินัยเด่น” ตามแนวคิด “STAR STEMS”

และวันอาทิตย์ที่ 26 มีนาคม 2560 การปฏิบัติการกลุ่มออกแบบกรอบหน่วยการเรียนรู้การจัดกระบวนการเรียนการสอนตามระดับชั้น (ต่อ) เพื่อปลูกฝังเยาวชนให้เป็น “พลเมืองดี วินัยเด่น” ตามแนวคิด “STAR STEMS” และนำเสนอรูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อปลูกฝังเยาวชนให้เป็น “พลเมืองดี วินัยเด่น” ตามแนวคิด “STAR STEMS”

ร่วมแสดงความคิดเห็น