สวพส. สร้างทางเลือกพัฒนาชุมชน สืบสานงานพ่อ

สวพส. สืบสานงานพ่อ “สร้างทางเลือกในการพัฒนาชุมชน โดยใช้องค์ความรู้จากโครงการหลวง” นางสาวรุจิรา ริมผดี ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง กล่าวถึง บทบาทภารกิจของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ว่า สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) หรือ สวพส. อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้สนับสนุนงานโครงการหลวงและขยายผลงานโครงการหลวงในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมบนที่สูงของประเทศไทยให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างยั่งยืน

โดยเสริมสร้างงานวิจัยและพัฒนา เพื่อให้ได้มาซึ่งนวัตกรรมใหม่ การถ่ายทอดองค์ความรู้จากโครงการหลวงไปสู่ชุมชนบนพื้นที่สูงอย่างกว้างขวาง การเสริมสร้างคุณค่าและรักษาภูมิปัญญาท้องถิ่นและความหลากหลายทางชีวภาพ เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนบนพื้นที่สูง และส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการฟื้นฟูป่าต้นน้ำลำธาร รวมทั้งการแลกเปลี่ยนทางวิชาการในระดับนานาชาติ เพื่อให้เกิดการพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมใหม่ๆ ที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประเทศชาตินอกจากนี้ยังมีอีกหนึ่งภารกิจงานของสถาบัน นั้นก็คือ การพัฒนาอุทยานหลวงราชพฤกษ์ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ โครงการตามแนวพระราชดำริและโครงการหลวง เผยแพร่องค์ความรู้และเป็นจุดเชื่อมโยงการแสดงผลงานวิจัยและพัฒนาผลงานโครงการหลวงและพื้นที่สูง เป็นแหล่งท่องเที่ยวความหลากหลายทางชีวภาพ ด้านการเกษตร และวัฒนธรรม

ความเป็นมาของอุทยานหลวงราชพฤกษ์ “อุทยานหลวงราชพฤกษ์ (Royal Park Rajapruek)” นามพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2553 นับตั้งแต่การจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกฯ 2549 มีนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลกเข้าเยี่ยมชมอุทยานหลวงราชพฤกษ์ กว่า 5 ล้านคน และเพื่อเป็นการสืบสานต่อพระราชปณิธานแนวพระราชดำริ เผยแพร่พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และเพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ์ สถาบันฯ จึงได้พัฒนาอุทยานหลวงราชพฤกษ์เป็นสวนแห่งการเรียนรู้ เผยแพร่งานโครงการหลวง โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ความรู้เกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและความหลากหลายทางชีวภาพ และพรั่งพร้อมไปด้วยพฤกษานานาพรรณเป็นแหล่งท่องเที่ยวความหลากหลายทางชีวภาพ ด้านการเกษตร และวัฒนธรรม

ทั้งนี้สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) พร้อมที่จะจะสืบสานพระราชดำริ จากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่ว่า “ช่วยชาวเขาให้ช่วยตัวเองในการปลูกพืชที่มีประโยชน์และมีมาตรฐานความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น” หรือ “ช่วยชาวเขา ช่วยชาวเรา ช่วยชาวโลก” ถือเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญกับภารกิจอันยิ่งใหญ่ของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ในการสนับสนุนงานโครงการหลวง และนำองค์ความรู้โครงการหลวงไปขยายผลสู่ชุมชนบนพื้นที่สูง ให้ได้รับการพัฒนาทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็ง และพลิกฟื้นชีวิตของคนบนพื้นที่สูง ตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ทรงห่วงใยพสกนิกรของพระองค์ให้อยู่เย็นเป็นสุข แม้จะอยู่ในถิ่นทุรกันดาร

การดำเนินงานของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงนั้น นอกจากการฟื้นฟู พัฒนา และส่งเสริม ให้คนบนพื้นที่สูงมีวิถีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นแล้ว อีกหนึ่งแนวทางการดำเนินงานที่สำคัญ คือ การรักษาแหล่งทรัพยากรของชาติในการอนุรักษ์ภูมิปัญญาและความหลากหลายทางชีวภาพสนับสนุนพัฒนาชุมชนโครงการหลวงให้เป็นชุมชนต้นแบบในการเป็นชุมชนคาร์บอนต่ำ โดยการดูแลอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นควบคู่ไปกับการส่งเสริมนวัตกรรมใหม่ๆ ซึ่งการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับพระราชกรณียกิจ พระราชดำริ พระมหากรุณาธิคุณ และพระอัจฉริยภาพที่ได้พระราชทานจากโครงการหลวง เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งที่จะต้องถ่ายทอดสู่ชุมชนบนพื้นที่สูง ที่จะช่วยสืบสานแนวพระราชดำริ พัฒนา ต่อยอด และบูรณาการไปสู่ชุมชนของตนต่อไป

[email protected]
ท.ลุงเกษตร

ร่วมแสดงความคิดเห็น