ตรวจเยี่ยมการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น

เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2560 ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เข้าตรวจเยี่ยมการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นฐานสมรรถนะ (Education to Employment: Vocational Boot Camp) ณ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ โดยการจัดฝึกอบรมในครั้งนี้เพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาลในการพัฒนากำลังคน สู่การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ Growth Engine Thailand 4.0 และ Super Clusters และยกระดับคุณภาพบุคลากรทางอาชีวะศึกษาของประเทศให้สอดคล้องกับตลาดแรงงาน

พร้อมเข้าเยี่ยมชมการเรียนการสอนระยะสั้นแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง แผนกวิชาช่างกลโรงงาน แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะการ และหอเกียรติยศ ให้คำแนะนำเพื่อนำไปปฎิบัติให้เกิดผลดีในการเรียนการสอนยิ่งขึ้น โดยมีผู้อำนวยการฯ ไพบูลย์ วงศ์ยิ้มย่อง และคณะผู้บริหารสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ครูผู้สอนและนักเรียนนักศึกษาในโครงการ ให้การต้อนรับ

ร่วมแสดงความคิดเห็น