พิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา มทร.ล้านนา ครั้งที่ 30 ประจำปีการศึกษา 2558


พิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ครั้งที่ 30 ประจำปีการศึกษา 2558 ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ตำบลคลองหก อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ในวันที่ 23 มีนาคม 2560

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปยังหอประชุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประจำปีการศึกษา 2558 วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ.2560 โอกาสนี้ พระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ราย พระราชทานปริญญาบัตรแก่ มหาบัณฑิตและบัณฑิตทั้งภาคเช้าและภาคบ่าย รวม 4,421 ราย ในจำนวนนี้ มีบัณฑิตที่มีผลการเรียนดีเด่นได้รับเหรียญรางวัลเรียนดีเหรียญทอง 9รายและรางวัลเรียนดีเหรียญเงิน 11 ราย


ในการนี้พระราชทานพระราโชวาท ความว่า “บัณฑิตทั้งหลายเมื่อยังศึกษาอยู่ แต่ละคนก็คงจะได้ตั้งเป้าหมายไว้ ว่าจะสำเร็จ การศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด และได้รับปริญญาเป็นเครื่องรับรองความรู้ในสาขาวิชาที่ได้ศึกษามา การที่ทุกคนได้มาประชุมพร้อมกันในวันนี้ จึงเป็นข้อพิสูจน์ว่า การตั้งเป้าหมายไว้ให้แน่ชัด มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการสร้างสรรค์ความสำเร็จในกิจที่ทำ ข้อนี้อธิบายได้ว่า เป้าหมายเปรียบเสมือนจุดหมายปลายทาง ซึ่งคนเราต้องเดินทางไปให้ถึง

เมื่อรู้ว่าจะเดินทางไปในที่ใด ก็จะกำหนดได้ว่าต้องมุ่งหน้าไปในทิศทางใด และต้องเดินทางอย่างไร จึงจะไปถึงจุดหมายได้โดยสวัสดิภาพ การปฏิบัติกิจต่างๆ ก็เช่นเดียวกัน หากตั้งเป้าหมายไว้ให้ชัดเจนก่อน ก็จะสามารถกำหนดทิศทาง วิธีการและขั้นตอนการปฏิบัติได้อย่างเหมาะสม จนงานที่ทำสำเร็จผลอย่างมีประสิทธิภาพ จึงขอให้บัณฑิตทุกคนพิจารณาให้เห็นความสำคัญของเป้าหมาย พร้อมทั้งความจำเป็นของการตั้งเป้าหมายให้ทราบชัด แล้วนำไปยึดถือปฏิบัติให้ได้ประโยชน์ทั้งในการดำเนินชีวิตและประกอบกิจการงาน ในพระปรมาภิไธย สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขออวยพรให้บัณฑิตทุกคน และทุกท่านที่มาประชุมพร้อมกันในพิธีนี้ ประสบความสุข ความเจริญ และความสำเร็จสมปรารถนาทุกประการ”

ร่วมแสดงความคิดเห็น