ปฏิบัติการเฝ้าระวังมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม

จังหวัดเชียงใหม่ ประชุมเชิงปฏิบัติการเฝ้าระวังมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม โดยกลุ่มพลังเครือข่ายทางวัฒนธรรม จังหวัดเชียงใหม่ มีงบประมาณพ. ศ. 2560 โดยเสนอให้เมืองเชียงใหม่เป็นเมือง “มรดกโลก” ของ UNESCO ที่ ห้องเอราวัณ อาคาร 2 ชั้น 2 โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเฝ้าระวังมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมและบรรยายพิเศษ พร้อมด้วย นายมนัส ขันใส ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ นางสิรินชญา กันธิยะ ผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม นายติรวัฒน์ สุจริตกุล ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ เครือข่ายทางวัฒนธรรม หัวหน้าส่วนราชการ และผู้เข้าร่วมในงาน โดย กระทรวงวัฒนธรรม มีการส่งเสริม สืบทอด และรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม อันทรงคุณค่าของชาติไว้ไม่ให้สูญหาย นอกจากนี้ยังมีการเฝ้าระวังมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม เพื่อไม่ให้ถูกทำลาย เบี่ยงเบน หรือ ถูกนำไปใช้อย่างขาดความระมัดระวัง โดยไม่ได้รู้ซึ้งในคุณค่าจะนำไปสู่ปัญหาวิกฤตทางวัฒนธรรม และยังพร้อมให้การสนับสนุนการทำงานของเครือข่ายในการเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม

ทั้งนี้ จังหวัดเชียงใหม่ เป็นจังหวัดหนึ่งในกระทรวงวัฒนธรรมที่ให้ความสำคัญ การสนับสนุน และบูรณาการดำเนินงานด้านวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นศูนย์กลางความเจริญรุ่งเรืองของอาณาจักรล้านนา ด้วยการหล่อหลอมเอาวัฒนธรรมอันลํ้าค่ามาสร้างความโดดเด่นเป็นเสน่ห์ดึงดูดความสนใจจากผู้คนทั่วประเทศ โดยการระดมพลังความร่วมมือของเครือข่ายทางวัฒนธรรมในพื้นที่ครั้งนี้ เกิดขึ้นได้ด้วยความร่วมมือของทุกคนที่มีเป้าหมายเดียวกัน คือ การเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม ในบทบาท และความสำนึกของผู้เป็นเจ้าของวัฒนธรรมโดยแท้จริง

ร่วมแสดงความคิดเห็น