เหล่ากาชาด จ.ลำพูน จัดโครงการพัฒนาจิตอาสา ดูแลผู้สูงอายุ


เหล่ากาชาด จ.ลำพูน จัดโครงการพัฒนาจิตอาสา อาสาสมัคร สภากาชาดไทย หลักสูตร”การดูแลผู้สูงอายุ” รุ่นที่ 1 เพื่อเตรียมความพร้อม อสม.ให้สามารถดูแลผู้สูงอายุ รองรับการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุในอนาคต


วันนี้ ( 28 มีนาคม 2560 ) ที่ ห้องประชุมที่ว่ากา อ.เมือง จ.ลำพูน อาสาสมัครสาธารณสุข ในอำเภอเมืองลำพูน ร่วมการอบรม โครงการพัฒนาจิตอาสา อาสาสมัคร สภากาชาดไทย หลักสูตร”การดูแลผู้สูงอายุ” รุ่นที่ 1 ซึ่งจัดโดย เหล่ากาชาด จ.ลำพูน โดยมีนายวีระชัย ภู่เพียงใจ ผวจ.เป็นประธานเปิดการอบรม มีผู้เข้าอบรมประกอบด้วย อสม.ในพื้นที่ อ.เมืองลำพูน จำนวน 30 คน และสมาชิกเหล่ากาชาด จ.ลำพูน จำนวน 12 คน รวม 42 คน โดยมีวิทยากรจากศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย จากสภากาชาดไทย มาให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมอบรม

นางพรทิพย์ ภู่เพียงใจ นายกเหล่ากาชาดฯ กล่าวว่า ปัจจุบัน สังคมไทยก้าวเข้าสู่การเป็นสังคมผู้สูงอายุ เนื่องจากจำนวนประชากรผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมาก โดยคาดว่าจะเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 20 ของประชากรทั้งประเทศในปี พ.ศ.2563 ศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย สภากาชาดไทย ร่วมกับ สำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาดและเหล่ากาชาด จ.ลำพูน ได้จัดอบรม “หลักสูตรวิทยากรการดูแลผู้สูงอายุ” ให้แก่เครือข่ายใน 6 จังหวัด ได้แก่ จ.ระยอง จ.ลำพูน จ.ร้อยเอ็ด จ.ยโสธร จ.กาฬสินธุ์ และ จ.ภูเก็ต เพื่อให้ผู้ผ่านการอบรมนำความรู้มาถ่ายทอดขยายผลให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอายุ

ในส่วนของ จ.ลำพูน เหล่ากาชาด จ.ลำพูน ได้จัดจัดอบรม หลักสูตร “การดูแลผู้สูงอายุ” สภากาชาดไทย รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 28 – 30 มีนาคม 2560 ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองลำพูน และจะจัดการอบรมรุ่นที่ 2 ในระหว่างวันที่ 24 – 26 พฤษภาคม 2560 ที่ หอประชุมที่ว่าการ อ.ลี้  เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ด้านการดูแลผู้สูงอายุ รวมทั้งสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ และให้การดูแลผู้สูงอายุเมื่อมีการเจ็บป่วยภายในครอบครัวและชุมชน

ร่วมแสดงความคิดเห็น