ทต.เหมืองง่า จ.ลำพูน จัดงานประเพณี รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ

ทต.ตำบลเหมืองง่า ร่วมอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของล้านนา จัดงานประเพณีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ “สืบสานตำนาน เก่า เล่าเรื่องล้านนา ปุ๋มผญ๋าปี๋ใหม่เมือง” ต.เหมืองง่า ประจำปี 2560 เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตัวเองและครอบครัว
นายคนอง กัลละหะ นายก ทต.เหมืองง่า กล่าวว่า “ ต.เหมืองง่า มีประชากรที่มีอายุ 60 ปี ขึ้นไป กว่า 2,000 คน จาก ประชากรทั้งสิ้น 15,386 คน และจากสภาพเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป ทำให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใน การดำรงชีวิตให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมที่เกิดขึ้นใหม่ ทำให้ผู้สูงอายุได้รับผลกระทบทั้งด้านร่างกายและจิตใจ และในเดือนเมษายน เป็นช่วงเทศกาลปี๋ใหม่เมือง ทต.เหมืองง่า ได้เล็งเห็นความสำคัญของผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นปูชนียบุคคลอันทรงคุณค่า ดังคำกล่าวที่ว่า “ ผู้สูงวัย เป็นหลักชัยของครอบครัว ” และเพื่อเป็นการสร้างความตระหนักให้ครอบครัวและชุมชน ได้แสดงความกตัญญูกตเวที ขอสูมาคารวะ


จึงได้จัดงานประเพณีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ “สืบสานตำนานเก่า เล่าเรื่องล้านนา ปุ๋มผญ๋าปี๋ใหม่เมือง” ต.เหมืองง่า ประจำปี 2560 ขึ้น ในวันอังคารที่ 11 เมษายน 2560 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป ณ ลานอเนกประสงค์ สวนกาญจนาภิเษก ร.9 ต.เหมืองง่า เพื่อให้คนรุ่นหลังได้ระลึกถึงคุณงามความดีและอนุรักษ์ไว้ ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของล้านนาไว้

อีกทั้งยังส่งเสริมให้เกิดความสามัคคี ในชุมชน โดยมีกิจกรรมการรดน้ำดำหัว และรับศีลรับพรจากผู้สูงอายุ การบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับประเพณีปี๋ใหม่เมือง โดยนักเทศน์ ในแบบนักพากย์ร้อยเสียง พระสุวรรณเมธี  (แสวง ปัญฺญาปโชโต) รองเจ้าคณะ อ.จอมทอง ผู้ช่วยเจ้าอาวาส (พระราชาคณะ) วัดพระธาตุศรีจอมทอง วรมหาวิหาร จ.เชียงใหม่, การประกวดผู้สูงอายุสุขภาพดี , การประกวดปั๋นปอนปี๋ใหม่เมือง และกิจกรรมจากนัก เรียนโรงเรียนผู้สูงอายุ ต.เหมืองง่า ”ทต.เหมืองง่า จึงประชาสัมพันธ์ เชิญชวนพี่น้องประชาชนทุกท่านได้เข้าร่วมงาน ประเพณีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ “สืบสานตำนานเก่า เล่าเรื่องล้านนา ปุ๋มผญ๋าปี๋ใหม่เมือง” ต.เหมืองง่า ประจำปี 2560 ต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น