ขนส่งเชียงใหม่ เตรียมมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงสงกรานต์

ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ กำหนดมาตรการและเจ้าหน้าที่ เพื่อรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางท้องถนนที่มักจะเกิดขึ้นจำนวนมากในทุกปี ตลอดจนสร้างความประทับใจแก่นักท่องเที่ยวที่มาเยือนจังหวัดเชียงใหม่

วันนี้ 28 มีนาคม 2560 นายเรืองศักดิ์ ภูมิสันติ นักวิชาการขนส่งชำนาญการ เปิดเผยว่า สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ กำหนดมาตรการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ระหว่างวันที่ 4 – 24 เมษายน 2560 เพื่อเป็นการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน โดยเฉพาะรถโดยสารสาธารณะ เนื่องจากใกล้เข้าสู่ช่วงเทศกาลสงกรานต์ หรือประเพณีป๋าเวณีปี๋ใหม่เมืองของจังหวัดเชียงใหม่ เป็นเทศกาลที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักของคนทั่วไป ทำให้มีนักท่องเที่ยวนิยมเดินทางมาท่องเที่ยวยังจังหวัดเชียงใหม่เป็นจำนวนมาก ประกอบกับจังหวัดเชียงใหม่มีนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวทั้งภาครัฐ และเอกชน จึงได้มีการจัดงานส่งเสริมการท่องเที่ยวกระจายไปสู่อำเภอต่างๆ ทั่วจังหวัดเชียงใหม่ คาดหมายว่าจะมีการใช้รถใช้ถนนเพิ่มมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้ปริมาณการจราจรและโอกาสการเกิดอุบัติเหตุเพิ่มสูงขึ้นเช่นเดียวกับที่ผ่านมา มักจะปรากฏพบเห็นว่าการเกิดอุบัติเหตุทางถนนแต่ละครั้งนำพาความสูญเสียชีวิต ร่างกายและทรัพย์สินอยู่เสมอ ซึ่งสาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากความประมาทของคนขับเอง เช่น ไม่ปฏิบัติตามกฎจราจร ขับรถเร็วโดยความคึกคะนอง คนขับไม่คุ้นเคยเส้นทาง ขาดการพักผ่อนอย่างเพียงพอ ดื่มสุราหลับในขณะขับรถ โทรศัพท์ขณะขับรถ นอกจากนี้ยังมีปัจจัยอื่นอีก เช่น สภาพรถและอุปกรณ์ส่วนควบไม่พร้อมใช้งาน สภาพถนน หมอก ควัน ป้ายเครื่องหมายจราจรเลอะเลือน เป็นต้น
สำหรับมาตรการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ได้แก่ มาตรการด้านความปลอดภัย กิจกรรม “ตรวจความพร้อมของตัวรถโดยสารสาธารณะ” และกิจกรรม “ตรวจสอบความพร้อมของผู้ประจำรถ” ณ อู่รถของผู้ประกอบการขนส่ง โดยจัดกำลังเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจการและช่างตรวจสภาพรถออกตรวจสอบและให้คำแนะนำ เพื่อเพิ่มความปลอดภัยแก่ผู้เดินทาง ณ สถานประกอบการ (อู่รถ) ของผู้ประกอบการขนส่ง กิจกรรม “ตรวจจับความเร็วของรถโดยสารสาธารณะ” จัดกำลังเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจการออกตรวจจับความเร็วของรถโดยสารสาธารณะตามทางหลวงแผ่นดินสายหลัก/สายรองในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ในช่วงก่อนถึงเทศกาลและในช่วงเทศกาล กิจกรรมตรวจความพร้อมรถ ตรวจความพร้อมคนขับรถโดยสารประจำทางก่อนออกให้บริการขนส่งผู้โดยสาร โดยสำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับสถานศึกษาในสังกัดคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประกอบด้วย วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ วิทยาลัยเทคนิคสารภี และวิทยาลัยการอาชีพเชียงใหม่ ร่วมตรวจความพร้อมรถและคนขับรถโดยสาร ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดเชียงใหม่ แห่งที่ 1,2 และ 3 มาตรการด้านการอำนวยความสะดวก เช่น การจัดตั้งศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารรถสาธารณะ เพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆ ให้แก่ผู้ใช้รถใช้ถนน ตลอดจนเป็นศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ โดยเปิดโทรศัพท์สายด่วน 1584 ตลอด 24 ชั่วโมง ณ สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ และสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดเชียงใหม่ แห่งที่ 2 (อาเขต 1) และแห่งที่ 3 (อาเขต 2) ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดเชียงใหม่ แห่งที่ 3 (อาเขต 2) การจัดแผนรองรับการเดินทางไป – กลับของผู้โดยสารโดยรถโดยสารประจำทางให้เพียงพอที่จะให้บริการในช่วงเทศกาลฯ นี้ โดยสำรองรถในเส้นทางต่างๆ ให้เพียงพอ เพื่อมิให้มีผู้โดยสารตกค้าง และมาตรการด้านความมั่นคง เช่น การเพิ่มอัตรากำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจ สารวัตรทหาร พร้อมทั้งกวดขันการอยู่เวรยามรักษาความปลอดภัยภายในบริเวณสถานีขนส่งผู้โดยสารฯ คอยเฝ้าสังเกตวัตถุหรือบุคคลต้องสงสัยที่มีพฤติกรรมส่อไปในทางผิดปกติ การประชาสัมพันธ์ข่าวสารให้กับผู้เข้าใช้สถานีขนส่งผู้โดยสารฯ ได้ทราบถึงกิจกรรมต่างๆ เพื่อความสะดวกปลอดภัยในการเดินทาง และขอความร่วมมือร้านค้างดจำหน่ายเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในเขตบริเวณสถานีขนส่งผู้โดยสารฯ
ทั้งนี้ มาตรการดังกล่าวจะเป็นการอำนวยความสะดวก ความปลอดภัยให้แก่ผู้โดยสารรถสาธารณะและรถส่วนตัวที่ขึ้นมาท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ในช่วงเทศกาลฯ เพื่อให้เกิดความประทับใจและกลับมาท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ และสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มวิชาการขนส่ง โทร.053-270411 ต่อ 112 และโทร.1584

ร่วมแสดงความคิดเห็น