ไทยแลนด์ 4.0 คนหละปูน จะรวยได้อย่างไร

ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น , ผู้บริหารองค์กรเอกชน , ผู้แทนภาคประชาชน และ ผู้ประกอบการธุรกิจ ร่วม 500 คน ร่วมเวที เสวนา “ไทยแลนด์ 4.0 คนหละปูน จะรวยได้อย่างไร” เปิดมุมมองใหม่ในการพัฒนาองค์กรของตนเอง

วันนี้ ( 28 มี.ค. 60 ) ที่อาคารเฉลิมพระเกียรติ วิทยาลัยเทคนิคลำพูน อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน หอการค้าจังหวัดลำพูน ได้จัดเวทีเสวนา ยุทธศาสตร์ยกระดับการพัฒนาจังหวัดลำพูน ในหัวข้อ “ไทยแลนด์ 4.0 คนหละปูน จะรวยได้อย่างไร” เพื่อให้ผู้เข้าร่วมได้นำความรู้ ไป ประยุกต์ใช้กับแผนพัฒนาของหน่วยงานของตนเอง ได้รับเกียรติจากนาย วีระชัย ภู่เพียงใจ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานฯ

ภายในงานได้มีการบรรยายพิเศษหัวข้อ หัวข้อ “ไทยแลนด์ 4.0 คนหละปูน จะรวยได้อย่างไร” โดย ผศ.ดร.ธนวรรธน์ พลวิชัย รอง อธิการบดีอาวุโสวิชาการและงานวิจัย, ผู้อำนวยการศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาลัหอการค้าไทย เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ และเปิดมุมมองใหม่ๆ ให้กับผู้ประกอบการ และส่วนราชการต่างๆ ให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับแผน พัฒนาหลักของแต่ละหน่วยงานที่มีอยู่เดิม โดยมีผู้ร่วมรับฟังบรรยายพิเศษมาจากทุกภาคส่วนทั้งจากราชการ , องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น , ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไปประมาณ 500 คน 

“ประเทศไทย 4.0” เป็นยุคที่ประเทศไทยต้องก้าวไปสู่เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม โดยมีฐานคิดหลักคือเปลี่ยนจากการผลิต สินค้า“โภคภัณฑ์” ไปสู่สินค้าเชิง “นวัตกรรม” .เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้าไปสู่การเน้นภาคบริการมากขึ้น

ร่วมแสดงความคิดเห็น