มหาวิทยาลัยโปร่งใส บัณฑิตไทยไม่โกง

นายวีระศักดิ์ สายกุณา และนางสาวรุ่งทิวา เต็มแว่น เจ้าหน้าที่สำนักกิจการนักศึกษา นำตัวแทนนักศึกษามหาวิทยาลัยนอร์ท – เชียงใหม่ เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาล “มหาวิทยาลัยโปร่งใส บัณฑิตไทยไม่โกง” ณ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น