ชาวบ้านร้องกวาง ร้องสนช

ร้องเรียน……….คณะกรรมาธิการการคมนาคม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดย พลโท จเรศักณิ์ อานุภาพ รับหนังสือจาก นายไพรัช สุวรรณกรินทร์ ตัวแทนชาวบ้าน อ.ร้องกวาง จ.แพร่เพื่อร้องเรียนกรณีระงับสร้างถนนเลี่ยงเมือง ซึ่งถนน 4 เลนเดิมดีอยู่แล้ว ณ ห้องโถงชั้น 1 อาคารรัฐสภา 2

เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2560 เวลา 14.00 นาฬิกา ณ ห้องโถงชั้น 1 อาคารรัฐสภา 2 คณะกรรมาธิการการคมนาคม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดย พลโท จเรศักณิ์ อานุภาพ รับหนังสือจาก นายไพรัช สุวรรณกรินทร์ ตัวแทนชาวบ้านอำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ เพื่อร้องเรียนกรณีที่กรมทางหลวงได้จ้างบริษัทที่ปรึกษาทำการศึกษาโครงการถนนเลี่ยงเมือง อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ โดยไม่มีการประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้านโดยเฉพาะคนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบได้รับทราบรวมถึงรับฟังความคิดเห็น อีกทั้งแนวเส้นทางที่กรมทางหลวงเลือกจะทำให้ชาวบ้านอำเภอร้องกวางได้รับผลกระทบอย่างมาก ทั้งยังทำให้ประเทศชาติต้องเสียงบประมาณมากเกินไปโดยไม่จำเป็น และอาจทำให้เกิดปัญหาด้านมวลชนตามมาอีกมาก ในขณะที่ชาวบ้านเห็นว่าเส้นทางที่เหมาะสมเป็นแนวถนน 4 เลนเดิมซึ่งกว้างและดีอยู่แล้ว ไม่ต้องเวนคืนที่ดินจำนวนมากเพราะส่วนใหญ่เป็นที่ของทางราชการ ซึ่งนอกจากจะประหยัดงบประมาณทั้งค่าก่อสร้างและค่าเวนคืน โดยมีระยะทางยาวประมาณ 7 กิโลเมตรแล้ว ยังส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิต เศรษฐกิจการค้า และสังคมของชุมชนพื้นที่เดิมน้อยที่สุดอีกด้วย จึงขอให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติแจ้งให้กรมทางหลวงทบทวนในเรื่องดังกล่าวเพื่อให้ความเป็นธรรมกับชาวบ้าน อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น