หนุนปลูกพืชตระกูลถั่ว ลดการใช้น้ำทางเกษตร

สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ เดินหน้าส่งเสริมให้เกษตรกรในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ปลูกพืชตระกูลถั่วให้มากขึ้น ลดการใช้น้ำในการทำการเกษตร ทั้งยังลดการนำเข้าพืชตระกูลถั่วจากต่างประเทศ ด้านเกษตรจังหวัดเชียงใหม่เผยพืชตระกูลถั่วโดยเฉพาะถั่วเหลืองและถั่วลิสงเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญต่อความมั่นคงทางด้านอาหารของประเทศ ชี้การปลูกพืชตระกูลถั่วจะช่วยส่งเสริมให้เกษตรกรมีรายได้เสริมอีกทางหนึ่ง

เมื่อวันที่ผ่านมา สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ นำโดยนายสมพล แสนคำ เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รณรงค์ส่งเสริมให้เกษตรกรหันมาปลูกพืชตระกูลถั่วให้มากขึ้นหลังฤดูกาลทำนาปี เพื่อลดการทำนาปรังในพื้นที่ ที่บ้านดอนเจียง หมู่ที่ 8 ตำบลสบเปิง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

โดย นายสมพล แสนคำ เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า พืชตระกูลถั่วโดยเฉพาะถั่วเหลืองและถั่วลิสงเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญต่อความมั่นคงทางด้านอาหารของประเทศ แต่ผลผลิตภายในประเทศยังไม่เพียงพอต่อความต้องการ จึงได้มีการนำเข้าจากต่างประเทศเป็นจำนวนมาก กรมส่งเสริมการเกษตร ได้สนับสนุนงบประมาณให้จังหวัดเชียงใหม่ ดำเนินการจัดตั้งศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุ์พืชตระกูลถั่ว เพื่อผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองและถั่วลิสงพันธุ์ดี ซึ่งขณะนี้ในจังหวัดเชียงใหม่ มีการปลูกถั่วเหลืองเนื้อที่กว่า 4,000 ไร่ เกษตรกรเข้าร่วมโครงการกว่า 500 ราย นอกจากจะเป็นการลดการนำเข้าพืชตระกูลถั่วจากต่างประเทศแล้ว ยังเป็นการส่งเสริมให้เกษตรกรหันมาปลูกพืชใช้น้ำน้อยมากขึ้นหลังจากการทำนาปี ขณะเดียวกันสำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ จะส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกถั่วเหลืองคุณภาพดี ปลอดภัยจากสารพิษ เพื่อให้ผู้ซื้อเกิดความมั่นใจในคุณภาพมากขึ้น

ด้านนายสุทัด ปินตาเสน ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยพืชไร่เชียงใหม่ กล่าวว่า การปลูกพืชตระกูลถั่วนอกจากจะเป็นการสร้างรายได้เสริมมีตลาดรองรับแน่นอนให้กับเกษตรกรแล้ว ยังเป็นพืชที่ช่วยปรับปรุงบำรุงดิน และบำรุงสุขภาพอีกด้วย สำหรับ ศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุ์พืชตระกูลถั่ว ปัจจุบันจังหวัดเชียงใหม่ มีจำนวน 14 ศูนย์กระจายอยู่ในอำเภอต่างๆของจังหวัดเชียงใหม่ เป็นศูนย์ที่ทำการผลิตเมล็ดพันธุ์ในฤดูฝนเพื่อกระจายพันธุ์ให้เกษตรกรไปปลูกในหน้าแล้งเป็นพืชหลังปลูกข้าวนาปีต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น