O-NET ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนบ้านหัวริน

โรงเรียนบ้านหัวริน อ.สันป่าตอง สพป.ชม.4 ได้ประมวลผลการทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-NET ปีการศึกษา 2559 (สทศ.) ชั้น ป.6 ในภาพรวม 5 กลุ่มสาระวิชามีผลคะแนนสูงกว่าระดับชาติทุกวิชา และมีนักเรียนที่ทำคะแนนได้สูงกว่าระดับชาติในรายวิชาที่ตัวเองได้ จะได้รับทุนการศึกษาวิชาละ 500 บาท จากโรงเรียนบ้านหัวริน ซึ่งจะได้มอบในวันไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2560 โดย ดร.บุญสม ยานะธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหัวริน และคณะ

ร่วมแสดงความคิดเห็น