มร.ชม. จัดสัมมนา “แผ่นดินไหว ภัยเงียบที่ไม่สงบ กับการรับมือแบบเชิงรุก” ให้ความรู้แก่นักศึกษาและประชาชน

นายธาราวุฒิ สุวรรณใจ ประธานคณะกรรมการดำเนินงานจัดสัมมนาทางวิชาการเรื่อง “แผ่นดินไหว ภัยเงียบที่ไม่สงบ กับการรับมือแบบเชิงรุก” เปิดเผยว่า เนื่องด้วยนักศึกษาสาขาสังคมศึกษา ได้เล็งเห็นความสำคัญของการเรียนรู้วิธีการรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติ ซึ่งเป็นปรากฏการณ์ที่สร้างความเสียหายแก่มวลมนุษยชาติเป็นอย่างมาก ทั้งนี้เพราะภัยธรรมชาติเป็นปรากฎการณ์ที่มนุษย์ไม่สามารถควบคุมได้ มนุษย์จึงดำรงอยู่ได้เพียงฐานะผู้รับมือเท่านั้น ภัยพิบัติทางธรรมชาติในแต่ละชนิดนั้น สร้างความเสียหายที่แตกต่างกัน อย่างไรก็ตามภัยพิบัติทางธรรมชาติถูกกล่าวขวัญถึงมากที่สุดในด้านความรุนแรงความเสียหาย และความน่าสะพรึงกลัวนั่นคือ “แผ่นดินไหว” ซึ่งเป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติที่มีความรุนแรงและสร้างความเสียหายต่อมวลมนุษยชาติเป็นอย่างมาก

ในแต่ละปีแผ่นดินไหวได้สร้างความสูญเสียทั้งในชีวิตและทรัพย์สินอย่างมากมายมหาศาล นอกจากนี้ยังเป็นภัยพิบัติที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าได้ว่า จะเกิดขึ้นในเวลาใด ตลอดจนมนุษย์นั้นไม่สามารถไปแก้ไข เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นไม่ได้ ดังนั้นเมื่อเกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวขึ้นในแต่ละครั้ง จะเห็นได้ว่ามีผู้คนบาดเจ็บ ล้มตายเป็นจำนวนมาก และยังส่งผลให้เกิดความหายนะ ในทรัพย์สินตึกรามบ้านช่องอีกด้วย ในส่วนของประเทศไทยเองนั้น เคยเกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวมาหลายครั้ง ทั้งที่บันทึกในประวัติศาสตร์

ที่ผ่านมาและจนถึงปัจจุบันที่เกิดขึ้น ที่ จ.เชียงรายเมื่อต้นปี พ.ศ. 2557 ที่ อ.แม่ลาว ได้สร้างความเสียหายเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะทรัพย์สิน บ้านเรือนที่อยู่อาศัย ทั้งนี้เพราะพื้นที่ภาคเหนือของไทย เป็นพื้นที่เสี่ยงภัยแผ่นดินไหว ที่มีรอยเลื่อนพาดผ่านหลายแนว เช่น รอยเลื่อนแม่ทา รอยเลื่อนพะเยา รอยเลื่อนแม่จัน เป็นต้น โดยรอยเลื่อนเหล่านี้ได้ทำให้เกิดแผ่นดินไหวมาแล้วหลายครั้ง ดังที่เกิดที่ จ.เชียงรายนั้น ก็เป็นผลจากรอยเลื่อนพะเยา ซึ่งมีความรุนแรงถึง 6.0 ริกเตอร์

จากเหตุผลดังกล่าวนั้น จึงเป็นที่มาของการจัดการสัมมนาเรื่อง “แผ่นดินไหว ภัยเงียบที่ไม่สงบกับการรับมือแบบเชิงรุก” โดยกลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมสัมมนาส่วนใหญ่นั้น เป็นกลุ่มนักศึกษาจากคณะครุศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศึกษา ดังนั้นจึงเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง ในการที่ผู้เข้าร่วมสัมมนา ที่จะได้รับความรู้จากวิทยากร ผู้มากประสบการณ์ เพื่อให้เข้าถึงแนวปฏิบัติตน เพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อตนเอง เมื่อเกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวและสามารถนำไปถ่ายทอดประสบ การณ์ให้แก่นักเรียนได้ในอนาคต ตลอดจนถ่ายทอดแนวทางในการใช้ชีวิตในสังคม การที่ครูสังคมเข้าใจถึงสาเหตุ ผลกระทบ และแนวทางการปฏิบัติตนให้ปลอดภัยจากแผ่นดินไหว ก็จะส่งผลให้ครูสังคม สามารถอบรมหรือถ่ายทอดทักษะเหล่านี้ให้ผู้เรียนได้ดำรงชีวิตอยู่ในสังคม ได้อย่างรู้เท่าทันและมีความสมดุล

จึงขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “แผ่นดินไหว ภัยเงียบที่ไม่สงบ กับการรับมือแบบเชิงรุก” ในวันจันทร์ที่ 10 เมษายน 2560 เวลา 08.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมเอื้องคำ ชั้น 3 อาคารราชภัฏเฉลิมพระ เกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  โดยได้รับเกียรติจาก อ.อดิศร  ฟุ้งขจร ผอ.สถานีอุตุนิยมวิทยาเชียงใหม่ สถานีตรวจวัดแผ่นดินไหวเชียงใหม่ เป็นวิทยากร ผู้สนใจสำรองที่นั่งโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายติดต่อ นายอนุชา  พงษ์ใจเหล็ก หมายเลขโทรศัพท์ 095-979-5264

ร่วมแสดงความคิดเห็น