เชียงใหม่ ผนึกกำลังชุมชน รณรงค์ทำปุ๋ยหมัก จากกิ่งไม้ใบไม้ ลดหมอกควัน

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 30 มี.ค.60 ที่บริเวณศูนย์เรียนรู้ปุ๋ยและเกษตรอินทรีย์ สวนล้านนา ร.9 เทศบาลนครเชียงใหม่ ได้ร่วมกับกลุ่มเครือข่ายชุมชน กว่า 100 คน ทำการจัดกิจกรรมฝึกอบรมขยายเครือข่ายการทำปุ๋ยหมักจากกิ่งไม้ใบไม้ เพื่อลดการเผาในที่โล่ง และบรรเทาปัญหาหมอกควัน ประจำปี 2560 โดยมี นายทัศนัย บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ เป็นประธานในการเปิดกิจกรรม พร้อมทั้งร่วมชมการสาธิตการทำปุ๋ยหมักจากกิ่งไม้ใบไม้ ที่ได้ทำการเก็บรวบรวมจากชุมชนต่างๆ ในพื้นที่มาทำการกองรวม แล้วทำเป็นปุ๋ยแจกจ่ายคืนให้กับชุมชนในการนำไปใช้ประโยชน์ในด้านการเพาะปลูกและด้านการเกษตรต่อไป

นอกจากนี้ภายในกิจกรรมที่จัดขึ้นในวันนี้ ยังได้มีการบรรยายให้ความรู้ในเรื่อง ของผลกระทบจากหมอกควันและมล พิษทางอากาศ รวมทั้งทฤษฎีการทำปุ๋ยหมักในรูปแบบต่างๆ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรม สามารถนำไปต่อยอดทำประโยชน์ต่อไป

โดยทาง นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ เปิดเผยว่า เป็นที่ทราบกันดีว่าในทุกๆ ปี ช่วงฤดูแล้งระหว่างเดือน กุมภาพันธ์ – เมษายน จ.เชียงใหม่ และพื้นที่ภาคเหนือ มักจะประสบกับปัญหาหมอกควัน ซึ่งสาเหตุหลักมาจากการเผาในที่โล่ง เช่น การเผาป่า และการเผาเพื่อเตรียมพื้นที่เกษตรบริเวณนอกเขตเมือง ส่วนในเขตเมืองนั้น ก็มักจะพบกับการเผาขยะในครัวเรือนและการเผากิ่งไม้ใบไม้ โดยที่ผ่านมาทางเทศบาลนครเชียงใหม่ รวมถึงทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ก็ได้มีการประชาสัมพันธ์เน้นย้ำมาโดยตลอด ในเรื่องของการห้ามเผาในที่โล่งทุกชนิด และได้มีการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ปุ๋ยและเกษตรอินทรีย์ขึ้นมา เพื่อดำเนินการเก็บรวบรวมเศษกิ่งไม้ใบไม้ตามชุมชนมาทำเป็นปุ๋ยหมัก เพื่อต่อยอดในเรื่องของการรณรงค์ห้ามเผา โดยปุ๋ยที่ได้ดำเนินการก็จะกลับมาใช้ประโยชน์ในการดูแลต้นไม้ของเทศบาลฯ และชุมชนต่อไป

อย่างไรก็ตามหากทางเจ้าหน้าที่เทศบาลฯ ดำเนินการอยู่เพียงฝ่ายเดียว ก็ส่งผลให้เกิดความล่าช้าและเสียเวลา รวมทั้งทำได้ปริมาณน้อยกว่า จึงได้มีการต่อยอดโดยการเชิญผู้สนใจ และประชาชนจากชุมชน มาเข้าร่วมการฝึกอบรมเพื่อให้รู้ถึงกรรมวิธีการทำปุ๋ยหมัก ซึ่งที่ผ่านมาหลายคนเข้าใจกันว่า การทำปุ๋ยหมักนั้นจะส่งกลิ่นเหม็น เนื่องจากต้องใช้มูลสัตว์ แต่จริงๆ แล้วแทบจะไม่มีผลกระทบ โดยจะสังเกตุได้จากการดำเนินการของทางเจ้าหน้าที่เทศบาลฯ ที่ได้มีการทำอย่างต่อเนื่องและมีปริมาณที่ค่อนข้างมาก และหากชุมชนให้ความร่วมมือในการดำเนินการ ก็จะทำให้ลดปัญหาขยะมูลฝอยและลดการเผาได้มากขึ้น

สำหรับการดำเนินการต่อยอดในขณะนี้ ทางเทศบาลฯ ก็ได้มีดำเนินการแล้วในบางชุมชน เนื่องจากว่าบางชุมชนนั้นอยู่ในพื้นที่ตัวเมือง ซึ่งสถานที่อาจจะไม่เอื้ออำนวยต่อการทำ แต่บางชุมชนยังพอมีที่วางเหลือที่จะทำได้บ้าง ส่วนการดำเนินการคุมเข้มในเรื่องของการตรวจวัดควันดำ และการดำเนินการแก้ไขปัญหาหมอกควันนั้น ทางเทศบาลฯ ก็ได้เริ่มดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง แต่เนื่องจากมีปัจจัยหลายด้านที่บางครั้งอาจจะไม่สามารถควบคุมได้ เช่น การเผาจากนอกพื้นที่ ซึ่งก็ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ในการช่วยกันแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นต่อไป

 

ร่วมแสดงความคิดเห็น