ขนส่งเชียงใหม่เตรียมพร้อม รับคลื่นนักเที่ยวช่วงสงกรานต์ จัดเข้มในมาตรการลดอุบัติเหตุ

นายชาญชัย กีฬาแปง ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ในช่วงนี้ใกล้เข้าสู่ช่วงเทศกาลสงกรานต์ โดยเฉพาะจังหวัดเชียงใหม่แล้วด้านการจราจรจะมีความหนาแน่นเป็นพิเศษ

เทศกาลสงกรานต์ หรือ ประเพณีป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง เป็นเทศกาลที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักของคนทั่วไป ทำให้มีนักท่องเที่ยวนิยมเดินทางมาท่องเที่ยวยังจังหวัดเชียงใหม่เป็นจำนวนมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งจังหวัดเชียงใหม่มีนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวทั้งภาครัฐและเอกชนจึงได้มีการจัดงานส่งเสริมการท่องเที่ยวกระจายไปสู่อำเภอต่างๆ ทั่วจังหวัดเชียงใหม่คาดหมายว่าจะมีการใช้รถใช้ถนนเพิ่มมากยิ่งขึ้นซึ่งจะส่งผลให้ปริมาณการจราจรและโอกาสการเกิดอุบัติเหตุเพิ่มสูงขึ้นเช่นเดียวกับที่ผ่านมามักจะปรากฏพบเห็นว่าการเกิดอุบัติเหตุทางถนนแต่ละครั้งนำพาความสูญเสียชีวิต ร่างกายและทรัพย์สินอยู่เสมอ สาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากความประมาทของคนขับเอง เช่น ไม่ปฏิบัติตามกฎจราจร ขับรถเร็วโดยความคึกคะนอง คนขับไม่คุ้นเคยเส้นทางขาดการพักผ่อนอย่างเพียงพอ ดื่มสุราหลับในขณะขับรถ โทรศัพท์ขณะขับรถ เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีปัจจัยอื่นอีกอาทิเช่นสภาพรถและอุปกรณ์ส่วนควบไม่พร้อมใช้งานสภาพถนน หมอก ควัน ป้ายเครื่องหมายจราจรเลอะเลือน เป็นต้น

ดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน โดยเฉพาะรถโดยสารสาธารณะ สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ จึงได้กำหนดมาตรการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงก่อนเทศกาลสงกรานต์ โดยจะดำเนินการระหว่างวันที่ 13-19 มีนาคม 2560 ดังนี้

1. ด้านความปลอดภัย 1.1 กิจกรรม “ตรวจความพร้อมของตัวรถโดยสารสาธารณะ” และกิจกรรม “ตรวจสอบความพร้อมของผู้ประจำรถ” ณ อู่รถของผู้ประกอบการขนส่งโดยจัดกำลังเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจการและช่างตรวจสภาพรถออกตรวจสอบและให้คำแนะนำ เพื่อเพิ่มความปลอดภัยแก่ผู้เดินทาง ณ สถานประกอบการ (อู่รถ) ของผู้ประกอบการขนส่ง 1.2 กิจกรรม “ตรวจจับความเร็วของรถโดยสารสาธารณะ” จัดกำลังเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจการออกตรวจจับความเร็วของรถโดยสารสาธารณะตามทางหลวงแผ่นดินสายหลัก/สายรองในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ในช่วงก่อนถึงเทศกาลและในช่วงเทศกาล 1.3 กิจกรรมตรวจความพร้อมรถ ตรวจความพร้อมคนขับรถโดยสารประจำทางก่อนออกให้บริการขนส่งผู้โดยสาร โดยสำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับสถานศึกษาในสังกัดคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประกอบด้วย วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ วิทยาลัยเทคนิคสารภี และวิทยาลัยการอาชีพเชียงใหม่ ร่วมตรวจความพร้อมรถและคนขับรถโดยสาร ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดเชียงใหม่ แห่งที่ 1, 2 และ 3ตรวจความพร้อมรถ (1) ผู้ตรวจการ ช่างตรวจสภาพรถ อาจารย์และนักศึกษาจากสถานศึกษาที่ร่วมกิจกรรม ดำเนินการตรวจความพร้อมรถโดยสารประจำทางทุกวัน ตามแบบรายการตรวจสอบรถโดยสาร เช่น ตรวจสอบตัวรถ ที่นั่ง เข็มขัดนิรภัย อุปกรณ์ความปลอดภัย ถังดับเพลิง ค้อนทุกกระจก ระบบไฟฟ้า ยางล้อ กระจกกันลมและหน้าต่าง ระบบ GPS เป็นต้น หากพบมีการฝ่าฝืนกฎหมายจะดำเนินการลงโทษขั้นสูงสุดแต่ละฐานความผิด และรถคันใดไม่ผ่านการตรวจสอบรายการใด ๆ ให้ผู้ประกอบการดำเนินการแก้ไขหรือเปลี่ยนรถโดยด่วน เพื่อให้ประชาชนเดินทางได้ทันเวลาและปลอดภัยตรวจความพร้อมผู้ขับรถโดยสาร
(1) ตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ในลมหายใจของพนักงานขับรถโดยสารสาธารณะตามนโยบาย “ผู้ขับรถโดยสารสาธารณะแอลกอฮอล์ต้องเป็นศูนย์” ของกรมการขนส่งทางบก โดยจัดเจ้าหน้าที่ประจำสถานีขนส่งผู้โดยสารทุกแห่งทำการตรวจวัดแอลกอฮอล์ในลมหายใจของพนักงานขับรถโดยสารทุกคนก่อนนำรถออกจากสถานีขนส่ง โดยเข้มงวดกวดขันให้พนักงานขับรถทุกคนแอลกอฮอล์ต้องเป็นศูนย์ หากตรวจพบจะต้องเปลี่ยนตัวผู้ขับรถทันที และมีโทษจำคุก 3 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท ส่วนผู้ประกอบการขนส่งที่ไม่ควบคุมกวดขันและดูแลพนักงานขับรถและผู้ประจำรถมีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 40,000 บาท (2) การควบคุมชั่วโมงทำงานของรถโดยสารสาธารณะผู้ตรวจการออกควบคุมเวลาและชั่วโมงทำงานของรถโดยสารสาธารณะโดยการตรวจสอบชั่วโมงการทำงานจากสมุดประจำรถ และจากระบบเครื่องบันทึกการเดินทางของรถ (GPS) 1.4 จัดประชุมผู้ประกอบการขนส่งด้วยรถโดยสารทุกประเภทรวมทั้งผู้เกี่ยวข้องในวันที่ ๑๗มีนาคม ๒๕๖๐ณ ห้องประชุมเวียงพิงค์สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่แม่เหียะเพื่อกำชับให้ตรวจสอบความพร้อมของตัวรถและพนักงานขับรถ และมารยาทในการให้บริการ อัตราค่าโดยสาร ตลอดจนจิตสำนึกด้านความปลอดภัยแก่ผู้โดยสารที่มาใช้บริการ และจัดเสริมรถโดยสารให้เพียงพอในการบริการผู้โดยสารในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 1.5 ประสานขอความร่วมมือผู้ประกอบการขนส่งด้วยรถบรรทุกหลีกเลี่ยงการใช้รถบรรทุกบนท้องถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 1.6 กำชับผู้ประกอบการขนส่ง และประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆให้ประชาชนทราบเกี่ยวกับการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์บนรถและภายในบริเวณสถานีขนส่งผู้โดยสารเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายผู้ฝ่าฝืนมีโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ 1.7 กิจกรรมการแนะนำและบังคับใช้กฎหมาย ผู้โดยสารบนรถโดยสารจัดผู้ตรวจการตลอดจนผู้ประกอบการขนส่งให้คำแนะนำและให้ความรู้แก่ผู้โดยสารบนรถ โดยสารประจำทางในเส้นทางหมวด 2 และหมวด 3 ในเรื่องดังต่อไปนี้- ขอให้งดการดื่มสุราบนรถโดยสาร
– ขอให้ผู้โดยสารทุกที่นั่งคาดเข็มขัดนิรภัย เพื่อป้องกันการบาดเจ็บ/เสียชีวิตเนื่องจากการกระแทกหรือกระเด็นออกจากตัวรถเมื่อรถเกิดอุบัติเหตุ หากพบผู้โดยสารไม่คาดเข็มขัดนิรภัย จะห้ามมิให้ออกเดินรถอย่างเด็ดขาด
– แนะนำการใช้ประตูที่เป็นทางออกฉุกเฉิน
– แนะนำการใช้ค้อนทุบกระจกรถกรณีฉุกเฉินหากพบว่าผู้ขับรถเสพสุรา/ยาเสพติด/ขับรถเร็วมาก/ขับรถติดต่อกันนานเกินกว่า 8 ชม. ขอให้โทรศัพท์ร้องเรียนกรมการขนส่งทางบก ทางสายด่วน 1584 ตลอด 24 ชั่วโมง ฯลฯ

2. ด้านการอำนวยความสะดวก 2.1 จัดตั้งศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารรถสาธารณะ เพื่อแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ให้แก่ผู้ใช้รถใช้ถนน ตลอดจนเป็นศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ โดยเปิดโทรศัพท์สายด่วน 1584ตลอด 24 ชั่วโมง ณ สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ และสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดเชียงใหม่ แห่งที่ 2 (อาเขต 1) และแห่งที่ 3 (อาเขต 2) ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดเชียงใหม่ แห่งที่ 3 (อาเขต 2)2.2 จัดแผนรองรับการเดินทางไป–กลับของผู้โดยสารโดยรถโดยสารประจำทางให้เพียงพอที่จะให้บริการในช่วงเทศกาลฯ นี้โดยสำรองรถในเส้นทางต่างๆ ให้เพียงพอ เพื่อมิให้มีผู้โดยสารตกค้าง

3. ด้านความมั่นคง 3.1 เพิ่มอัตรากำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจ สารวัตรทหาร พร้อมทั้งกวดขันการอยู่เวรยามรักษาความปลอดภัยภายในบริเวณสถานีขนส่งผู้โดยสารฯ คอยเฝ้าสังเกตวัตถุหรือบุคคลต้องสงสัยที่มีพฤติกรรมส่อไปในทางผิดปกติ 3.2 ประชาสัมพันธ์ข่าวสารให้กับผู้เข้าใช้สถานีขนส่งผู้โดยสารฯ ได้ทราบถึงกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อความสะดวกปลอดภัยในการเดินทาง 3.3 ขอความร่วมมือร้านค้างดจำหน่ายเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในเขตบริเวณสถานีขนส่งผู้โดยสารฯ

ทั้งนี้กิจกรรมทั้งหลายเป็นกิจกรรมที่อำนวยความสะดวก ความปลอดภัยให้แก่ผู้โดยสารรถสาธารณะและรถส่วนตัวที่ขึ้นมาท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ในช่วงเทศกาลฯ เพื่อให้เกิดความประทับใจและกลับมาท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่อีกสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มวิชาการขนส่ง โทร.0-5327-0411 ต่อ 112 และโทร.1584

ปชส.สนง.ขนส่งจังหวัด…ข้อมูล
นิราศ เวียงพิงค์…เรียบเรียง

ร่วมแสดงความคิดเห็น