กิจกรรมงานประจำปี โรงเรียนบ้านไร่

โรงเรียนบ้านไร่ อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านไร่ พร้อมด้วยคณะครู ผู้ปกครอง ศิษย์เก่าและนักเรียนโรงเรียนบ้านไร่ จัดกิจกรรมงานประจำปีของโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2559 โดยมีนายไพโรจน์ เดชะบุญ รองผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4   เป็นประธานในพิธีเปิดทั้งนี้ เพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกและพัฒนาทักษะ แสดงถึงความสามารถในการแสดงออกที่ถูกต้อง  เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนผู้เรียนให้ได้รับประสบการณ์ตรงในการสื่อสารในชีวิตประจำวันและปลูกเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ และเพื่อเป็นการส่งเสริมความรักความผูกพัน ความสัมพันธ์อันดี ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนในงานจะมีกิจกรรมทอดผ้าป่า การแสดงของนักเรียนทุกคนในทุกระดับชั้น กิจกรรมมัจฉาพาโชค

ร่วมแสดงความคิดเห็น