พบปะ เยี่ยมเยียน ให้บริการประชาชน

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 มีนาคม พ.ศ.2560 ที่ผ่านมา อำเภอแม่ริม จัดโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ณ วัดศรีบุญเรือง หมู่ที่ 1 ตำบลแม่สา อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ โดยนายสมทบ นันทะเสน นายก อบต.แม่สา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการและพนักงาน อบต.แม่สา กลุ่มพลังมวลชน ผู้นำชุมชน และประชาชนตำบลแม่สาเข้าร่วมโครงการฯ โครงการฯดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อพบปะ เยี่ยมเยียน และให้บริการประชาชนในพื้นที่ อาทิเช่น ตรวจสุขภาพเบื้องต้นฟรี วัดสายตาฟรี เปิดร้านขายสินค้าอุปโภค-บริโภคในราคาถูกกว่าท้องตลาด รวมทั้งขับเคลื่อนการปฏิบัติงานตามนโยบายของรัฐบาลและภาครัฐให้เกิดประโยชน์สูงสุดอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งนี้ อบต.แม่สา ได้นำปุ๋ยหมักและปุ๋ยน้ำให้บริการแจกฟรีแก่ประชาชนตำบลแม่สา ซึ่งเป็นผลผลิตที่ได้จากการนำเศษวัสดุเศษไม้และเศษอาหารในครัวเรือนมาแปรรูป  ภายใต้การดำเนินงานการจัดการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด”

ร่วมแสดงความคิดเห็น