“ร.ร.บ้านขุนแจ๋” เล็งเปิดชั้นมัธยม 1

ตามที่ โรงเรียนบ้านขุนแจ๋ อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 มีความประสงค์จะขออนุญาตเปิดทำการสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ต่อเนื่องจากที่ได้เคยดำเนินการมาตั้งแต่ปีการศึกษา 2542 เพื่อเป็นการขยายโอกาสทางการศึกษาให้กับนักเรียนที่อยู่ห่างไกล ซึ่งไม่สามารถเดินทางไปศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษาในตัวอำเภอได้เนื่องจากระยะทางไกลไม่สะดวกในการเดินทาง ตลอดจนมีภาระค่าใช้จ่ายสูง

คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ ได้พิจารณาแล้วมีมติให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ร่วมพิจารณาเหตุผลความจำเป็นและรายละเอียดข้อมูลต่าง ๆ ความเป็นไปได้ ความคุ้มค่าในการขอเปิดการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ของโรงเรียนบ้านขุนแจ๋ อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ ในปีการศึกษา 2560

โดยมีผู้แทนที่เป็นคณะกรรมการพิจารณา ประกอบด้วย ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 นายโสภณ โปธินันท์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ดร.อวยชัย ศรีตระกูล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 นายมงคล พุทธัง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 นางสาวมณีวรรณ์ สุทธิกาปลูก รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 นายวีระ ศิริรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้าววิทยาคม นางพิมพ์ใจ มณีวรรณ์ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน นางสาวกิรณา โนนสินชัย ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา นางสุมิตรา กันธิยะ นักวิชาการศึกษาชำนาญพิเศษ นางนงคราญ สมศรี นักวิชาการศึกษาชำนาญการ ได้ลงพื้นที่เพื่อดูข้อมูลต่างๆ และได้ประชุมผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนบ้านขุนแจ๋ เพื่อรับฟังความคิดเห็นและเพื่อประกอบการพิจารณาในการขออนุญาตเปิดรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ตามมติของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ กำหนดว่าจะต้องมีนักเรียนไม่น้อยกว่า 20 คน ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จึงจะสามารถพิจารณาให้เปิดทำการเรียนการสอนได้

โดยโรงเรียนบ้านขุนแจ๋ แจ้งว่าจะมีนักเรียนมาสมัครเรียนต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 จำนวน 20 คน และถ้าหากมีนักเรียนไม่ถึง 20 คน จะให้มาเรียนที่โรงเรียนพร้าววิทยาคมซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีนโยบายนำร่องในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ให้โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาที่มีนักเรียนมาสมัครเรียนในปีการศึกษา 2560 ไม่ถึง 20 คน ให้มาเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษา โดยจะสนับสนุนค่าพาหนะหรือจัดหาที่พักนอนและค่าอาหารให้โดยอยู่ภายใต้ความดูแลของโรงเรียนมัธยมศึกษา

ร่วมแสดงความคิดเห็น