ลงพื้นที่ ติดตามข้อมูลตามแผนงานวิจัยการสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนบนพื้นที่สูง

ผศ.ดวงพร อ่อนหวาน หัวหน้าศูนย์จัดการข้อมูลเพื่อการวิจัยและพัฒนาศักยภาพชุมชน คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และคณะทำงาน ลงพื้นที่เพื่อทบทวนและติดตามข้อมูลเพิ่มเติมตามแผนงานวิจัยการสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนบนพื้นที่สูงโดยใช้การท่องเที่ยวโดยชุมชนเป็นเครื่องมือ ในเขตบริการศูนย์การเรียนบ้านนาโต่ อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ตลอดจนเข้าพบและหารือร่วมกับหัวหน้าสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงห้วยหยวกป่าโซ พื้นที่เป้าหมายใหม่ในการขยายผลจากแผนงานวิจัยฯ ปีงบประมาณ 2559 โดยมีแกนนำกลุ่มการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านนาโต่ บ้านห้วยกระ บ้านโป่งไฮ และชมรมชีวิวิถี ต.แม่สลองใน อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย ร่วมให้รายละเอียดข้อมูล ณ เขตบริการศูนย์การเรียนบ้านนาโต่ อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

ร่วมแสดงความคิดเห็น