ทหารน้อมนำโครงการพระราชดำริ ร.9 สร้างฝาย

เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและได้มีน้ำใช้ในด้านการเกษตรพืชไร่ ในระยะยาว ที่วันก่อนกองบัญชาการกองทัพไทย มีนโยบายให้ทหารร่วมกับประชาชนเยาวชนได้ทำการรักษ์ป่าสร้างฝายในพื้นที่ป่าแหล่งต้นน้ำเพื่อความยั่งยืนถาวร โดยได้น้อมนำโครงการพระราชดำริของพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ที่พระองค์ท่านได้มองเห็นการไกลและเพื่อประชาชนของท่านจะได้อยู่ดีมีสุข

ซึ่งวันก่อนพลตรีทำนุ โพธิ์งาม ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาภาค3หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย ร่วมกับนายสราวุธ ไทยเจริญ นายอำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ และนายพิเชษฐ์ คันธรส นายกเทศมนตรีตำบลแม่หอพระนายอำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมกำนันผู้ใหญ่บ้าน พระสงฆ์ นำชาวบ้านจำนวนประมาณ 200 คน

เข้าทำการร่วมในการบวชป่า สร้างฝาย ในพื้นที่ป่าต้นน้ำ บ้านแม่นาป๊าก หมู่ที่ 6 และ บ้านแม่นาเม็ง หมู่ที่ 7 ตำบลแม่หอพระ อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ที่เป็นแหล่งต้นน้ำอีกที่หนึ่งตามจุดต่างๆที่จะได้มีน้ำช่วยเหลือชาวบ้าน ทางพลตรี ทำนุ โพธิ์งาม ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาภาค3หน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองทัพไทย ได้พูดไว้ว่า

การสร้างให้สิ่งแวดล้อมยั่งยืนถาวรได้นั้นจะต้องให้ประชาชนและเยาวชนส่วนราชการตลอดจนพระสงฆ์ได้มีส่วนในการ่วมกันช่วยกันอนุรักษ์ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมและร่วมกันอนุรักษ์ไว้ซึ่งป่าเขา และไม่ทำลายป่า เพื่อรักษาไว้ให้ลูกหลานได้เห็น การมาสร้างฝายกั้นน้ำครั้งนี้ก็ ได้รับความร่วมมือ ร่วมแรงกันทุกฝ่าย ด้วยความสามัคคีในการร่วมพัฒนาสร้างฝายให้เกิดความชุ่มชื้นและเกิดน้ำในแหล่งธรรมชาติ เกิดสิ่งมีชีวิตในป่า ซึ่งก่อเกิดความสมบูรณ์ทางธรรมชาติสร้างความยั่งยืนแก่ชุมชน

ในวันนี้ได้ทำการร่วมเปิดการพัฒนาป่าที่ยังมีความสมบูรณ์เหลืออยู่เพราะประชาชนใน พื้นที่รักและหวงแหนร่วมในการช่วยกันดูแลและไม่ทำลายป่า ชาวบ้านได้ทำการบวชป่า ในพื้นที่ต้นน้ำ และได้ร่วมกันสร้างฝายโดยจะจัดสร้างฝาย 3 แบบ ฝายถาวร ฝายกึ่งถาวร และฝายผสมผสาน โดยสร้างฝายถาวรจำนวน 24 ฝาย ฝายกึ่งถาวรจำนวน 36 ฝาย ฝายผสมผสานจำนวน 455 ฝาย รวมทั้งหมด 515 ฝาย โดยจะจัดสร้างตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงเดือนมิถุนายน 2560 ถ้าเป็นไปตามที่วางโครงการไว้ ทางเหนือเราคงจะได้มีน้ำเก็บไว้ใช้ตลอดปีแน่นอน พร้อมกับมีน้ำไว้ใช้ตามสวน ไร่นาด้วย

ซึ่งในตำบลแม่หอพระนี้ได้สร้างฝายแบบผสมผสานได้แล้วจำนวน 180 ฝาย และฝายกึ่งถาวรจำนวน 21 ฝาย และฝายถาวรจำนวน 14 ฝาย ซึ่งจะมีประชาชนและเยาวชนส่วนราชการ และทหารจากสำนักงานพัฒนาภาค3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ได้ผลัดเปลี่ยนกันมาร่วมกันสร้างทุกวันจำสำเร็จตามเป้าหมาย ในวันนี้ฝายบางส่วนที่สร้างเสร็จสามารถที่จะเก็บน้ำได้แล้วและเป็นน้ำที่สะอาดสดใสเกิดสิ่งมีชีวิตในน้ำและให้ความชุ่มชื้นแก่พื้นที่บริเวณใกล้ๆได้แล้วและคาดว่าแต่ละฝายที่สร้างเสร็จจะมีน้ำกักเก็บและนำไปใช้ได้จริงกับชุมชน ในการเกษตรและอุปโภคบริโภคได้

นับว่าเป็นโครงการที่ดีต่อประชาชน และเราจะเดินตามโครงการพระราชดำริของพระองค์ท่านไปเรื่อยๆ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน และหลายๆพื้นที่จะได้มีน้ำกิน น้ำใช้ ส่วนพื้นที่อำเภออื่นๆที่ทางจนท.ทหารยังไม่ได้ไปสร้างฝาย ก็ขอให้รอก่อน เพราะต้องทำไปตามพื้นที่ขั้นต้นไปก่อน แตเราจะทำให้ครบตามที่วางเอาไว้แน่นอน

ร่วมแสดงความคิดเห็น