รศ. ดร.เพ็ชรี รูปะวิเชตร์ ร่วมทีมวิจัยนานาชาติ

รศ. ดร.เพ็ชรี รูปะวิเชตร์ หัวหน้าภาควิชาอาชีวศึกษาและการส่งเสริมสุขภาวะ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับเชิญให้ร่วมทีมวิจัยนานาชาติ เรื่อง Profiling the Good Practice of Institutional Policies and Initiatives for Internationalization of Selected Universities Of 5 Southeast Asian Countries ณ สถาบันวิจัยอุดมศึกษาแห่งชาติมาเลเซีย มหาวิทยาลัยยูนิเวอร์ซิตี้ ซานส์ มาเลเซีย

ร่วมแสดงความคิดเห็น