ญี่ปุ่นจัดหารถดับเพลิงประจำเทศบาลตำบลแม่หอพระ

รัฐบาลญี่ปุ่นสนับสนุนโครงการจัดหารถดับเพลิงประจำเทศบาลตำบลแม่หอพระ อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ผ่านโครงการความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจแบบให้เปล่าเพื่อพื้นฐานและความมั่นคงของมนุษย์ (จีจีพี) เป็นมูลค่า 2,800,000 บาท ที่เทศบาลตำบลแม่หอพระโดยมีนายฮิซาโอะ โฮริโคะชิ กงสุล รักษาการแทนกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ เป็นผู้มอบและ นายพิเชษฐ์ คันธรส นายกเทศมนตรีตำบลแม่หอพระ เป็นผู้รับมอบ

ในครั้งนี้ ทางรัฐบาลญี่ปุ่นได้มอบรถดับเพลิงขนาดใหญ่ที่มีถังบรรจุนํ้าแก่เทศบาลตำบลแม่หอพระ เพื่อใช้สำหรับงานสาธารณประโยชน์ต่างๆ เช่น การดับเพลิงและการจัดสรรนํ้าใช้เมื่อเกิดภัยแล้ง เป็นต้น

ตำบลแม่หอพระตั้งอยู่ห่างจากตัวเมืองเชียงใหม่ไปทางทิศเหนือประมาณ 60 กิโลเมตร มีประชากร ราว 5,500 คน และมีพื้นที่ประมาณ 133 ตารางกิโลเมตร ซึ่งประมาณ 60 เปอร์เซ็นต์ ของพื้นที่เป็นภูเขาและบางส่วนถูกจัดให้เป็นเขตป่าสงวน ในฤดูแล้งช่วงเดือนมกราคมถึงเมษายนของทุกปีมักเกิดไฟป่าบ่อยครั้งในเขตตำบลแม่หอพระ จนก่อให้เกิดการสูญเสียพื้นที่ของป่าไม้และเกิดปัญหาสุขภาพของประชาชนที่มาจากหมอกควัน

นอกจากนี้ ในช่วงเวลาเดียวกันนี้ของทุกปีมักเกิดปัญหาการขาดแคลนนํ้าด้วย ทางเทศบาลตำบลแม่หอพระได้พยายามใช้รถดับเพลิงที่มีอยู่ในการดับเพลิงและการจัดส่งนํ้าใช้ให้ประชาชน แต่เนื่องจากรถดับเพลิงดังกล่าว มีสภาพชำรุดทรุดโทรมจากการใช้งานมานาน จึงจำป็นต้องจัดหารถดับเพลิงคันใหม่เป็นการด่วนเพื่อที่จะสามารถปฏิบัติการดับเพลิงและการจัดส่งนํ้าใช้ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

รัฐบาลญี่ปุ่นหวังว่า การสนับสนุนในครั้งนี้ จะมีส่วนช่วยให้ชาวตำบลแม่หอพระมีความปลอดภัยในการดำรงชีวิต และสามารถลดปริมาณหมอกควันที่เป็นมลพิษได้มากขึ้น ซึ่งเป็นการช่วยฟื้นฟูสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติในพื้นที่ภาคเหนือของประเทศไทยอีกด้วย

ร่วมแสดงความคิดเห็น