กิจกรรมบำเพ็ญกุศล และสาธารณประโยชน์

นายปวิณ ชํานิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมบำเพ็ญกุศล และสาธารณประโยชน์ เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2560 โดยมีพระเทพปริยัติ เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ และเจ้าอาวาสวัดเจ็ดยอด (พระอารามหลวง) หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการทุกภาคส่วน นักเรียน นิสิต นักศึกษา และเยาวชนในจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก  ณ  วัดเจ็ดยอด (พระอารามหลวง)

ร่วมแสดงความคิดเห็น