อบรมสาธิตมารยาทการรับประทานอาหารยุโรป

โรงแรมสุริวงศ์ เชียงใหม่ จัดการอบรมสาธิตมารยาทการรับประทานอาหารยุโรป ให้แก่ อาจารย์และนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม (ส่วนวังจันทน์) จังหวัดพิษณุโลก โดยได้รับเกียรติจาก ยศพัทธ์ จันทร์สวรรค์ วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรบรรยาย ที่ ห้องนวรัฐ โรงแรมสุริวงศ์ เชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น