จ.ลำพูน ร่วมทำบุญตักบาตร

ชาวตำบลมะเขือแจ้ อ.เมือง จ.ลำพูน ร่วมทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พุทธศาสนิกชนชาว ชุมชนบ้านแจ่ม ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน ร่วมทำบุญตักบาตร พระภิกษุ สามเณร ที่บรรพชา อุปสมบท ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสริมความเป็นสิริมงคลต่อตนเองในช่วงใกล้ถึงเทศกาลสงกรานต์

ที่วัดบ้านแจ่ม ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน พุทธศาสนิกชนชาวตำบลมะเขือแจ้ ร่วมทำบุญตักบาตรพระภิกษุ สามเณร ที่ร่วมโครงการส่งเสริมการบรรพชาอุปสมบทพระภิกษุสามเณรและปฏิบัติธรรมภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จฯพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2560 โดย นางสาวปาณี นาคะนาท รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมทำบุญตักบาตร พระภิกษุสามเณร จำนวน 60 รูป

โครงการบรรพชาอุปสมบทพระภิกษุสามเณร จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนในจังหวัดลำพูน ได้ร่วมบรรพชาอุปสมบทและปฏิบัติธรรม เรียนรู้หลักธรรมคำสอนในพระพุทธศาสนา พระธรรมวินัย และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้นำที่มีศีลธรรม และนำหลักคำสอนทางพระพุทธศาสนามาเป็นแนวทางในการปฏิบัติตนในชีวิตประจำวัน

ร่วมแสดงความคิดเห็น