ศิษย์เก่าดีเด่นบัณฑิตวิทยาลัย ม.มหิดล

ศ.ดร.สาคร พรประเสริฐ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาระบบการเรียนการสอน คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2559 ประเภทวิชาการ/วิจัย โดยได้เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณในงานประชุมสามัญประจำปี 2559 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพฯ

ร่วมแสดงความคิดเห็น