อบรมสาธิตมารยาทการรับประทานอาหารยุโรป

โรงแรมสุริวงศ์ เชียงใหม่ จัดการอบรมสาธิตมารยาทการรับประทานอาหารยุโรป ให้แก่ อาจารย์และนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม (ส่วนวังจันทน์) จังหวัดพิษณุโลก โดยมีนายยศพัทธ์ จันทร์สวรรค์ วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นวิทยากรบรรยาย ที่ห้องนวรัฐ โรงแรมสุริวงศ์ เชียงใหม่ เมื่อวันที่ผ่านมา

ร่วมแสดงความคิดเห็น