รพ.สวนปรุง พัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตผู้ต้องขังจิตเวชฯ

โรงพยาบาลสวนปรุง จัดโครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตผู้ต้องขังจิตเวชในเรือนจำ กิจกรรมที่ 3 การดูแลสุขภาพจิตผู้ต้องขังจิตเวชในเรือนจำสำหรับเจ้าหน้าที่เรือนจำ กิจกรรมที่ 4 การส่งเสริมสุขภาพจิตสำหรับเจ้าหน้าที่เรือนจำ โดยมี นายแพทย์ปริทรรศ ศิลปกิจ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลสวนปรุง เป็นประธาน พร้อมบรรยายพิเศษความสำคัญของการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตผู้ต้องขังจิตเวชในเรือนจำ ณ โรงแรมเมอร์เคียว เชียงใหม่ เมื่อวันที่ผ่านมา

นายประดิษฐ์ ชัยชนะ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการหัวหน้าหอผู้ป่วยวิสุทธาโรงพยาบาลสวนปรุง กล่าวว่า ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2558 เรื่องขอเสนอแนะนโยบายเรื่องสิทธิของผู้ต้องขังในการรับบริการสาธารณสุขของรัฐ โดยจัดให้มีความร่วมมือของกระทรวงสาธารณสุขและกรมราชทัณฑ์ ในการจัดให้มีการส่งเสริมป้องกันด้านสุขภาพจิต ตรวจวินิจฉัยและบำบัดรักษา แก่ผู้ป่วยจิตเวชของทัณฑสถานและการจัดระบบติดตามดูแลการส่งต่อข้อมูลแก่เครือข่ายในชุมชน โดยมอบหมายให้โรงพยาบาลศูนย์และโรงพยาบาลทั่วไปที่อยุ่ในพื้นที่เป็นผู้รับผิดชอบดูแล

โรงพยาบาลสวนปรุงในฐานะโรงพยาบาลในสังกัดกรมสุขภาพ ได้รับมอบหมายให้ดูแลเขตสุขภาพที่ 1 ซึ่งครอบคลุม 8 จังหวัดภาคเหนือ ซึ่งประกอบด้วย ทัณฑสถาน ทั้งหมด 14 แห่ง ซึ่งมีขนาดและลักษณะต่างกัน โครงการดำเนินงานมุ่งหวังให้มีความสำเร็จในการจัดให้มีระบบบริการสุขภาพจิตผู้ต้องขังจิตเวชในเรือนจำ โดยการสนับสนุนและประสานความร่วมมือในทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ เพื่อให้ผู้ต้องขังในเรือนจำในเขตสุขภาพที่รับผิดชอบได้รับการดูแลสุขภาพจิต อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ ตามศักยภาพและบริบทของแต่ละพื้นที่ โดยดำเนินงานตามกิจกรรมหลักที่ได้รับมอบหมาย

จากความสำคัญดังกล่าว โรงพยาบาลสวนปรุงจึงจัด โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตผู้ต้องขังจิตเวชในเรือนจำ กิจกรรมที่ 3 การดูแลสุขภาพจิตผู้ต้องขังจิตเวชในเรือนจำสำหรับเจ้าหน้าที่เรือนจำ กิจกรรมที่ 4 การส่งเสริมสุขภาพจิตสำหรับเจ้าหน้าที่เรือนจำ ทั้งนี้เพื่อให้บุคลากรที่ปฏิบัติงานในเรือนจำมีความรู้ความเข้าใจในการดูแลผู้ต้องขังจิตเวชในเรือนจำและส่งเสริมสุขภาพจิตผู้ปฏิบตังานในเรือนจำให้สามารถดูแลผู้ป่วยได้อย่างมีความสุข กิจกรรมประกอบด้วย การบรรยาย การอภิปราย การสาธิตและทดลองปฏิบัติ โดยมีบุคลากรที่ดูแลผู้ป่วยจิตเวชในเรือนจำ จากทัณฑสถานในเขตสุขภาพที่ 1 จำนวน 8 จังหวัด 14 ทัณฑสถาน เข้าร่วมอบรม

ร่วมแสดงความคิดเห็น