ชูยุทธศาสตร์ ยกมาตรฐาน เกษตรยั่งยืน

รมว.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แจงนโยบายปี 60 มุ่งขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 20 ปี ตามแนวคิดประเทศไทย 4.0 ชูให้เป็น “ปีแห่งการยกระดับมาตรฐานการเกษตรสู่ความยั่งยืน” เดินหน้าเร่งรัดขับเคลื่อน 14 นโยบายสำคัญ ตั้งเป้าเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรให้ดีขึ้น ทั้งด้านสังคม มีรายได้ที่เพิ่มขึ้น ตลอดทั้งมีความภาคภูมิใจในอาชีพเกษตรกร

พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวในงานวันคล้ายวันสถาปนา ครบ 125 ปี (1 เมษายน) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ว่า ประเทศไทยกำลังอยู่ในห้วงเวลาการปฏิรูปประเทศ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงได้ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 20 ปี ตามแนวคิดประเทศไทย 4.0 โดยมีเป้าหมายสำคัญ คือ เกษตรกรมั่นคง ภาคการเกษตรมั่งคั่ง สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งในปี 2560 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้กำหนดให้เป็น “ปีแห่งการยกระดับมาตรฐานการเกษตรสู่ความยั่งยืน” โดยมีเป้าหมายเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรให้ดีขึ้น ทั้งด้านสังคม มีรายได้ที่เพิ่มขึ้น ตลอดทั้งมีความภาคภูมิใจในอาชีพเกษตรกร

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า โดยได้มีการเร่งรัดขับเคลื่อน 14 นโยบายสำคัญ ประกอบด้วย 1.การขับเคลื่อนศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ซึ่งเป็นแหล่งถ่ายทอดองค์ความรู้ที่สำคัญ 882 ศูนย์ทั่วประเทศ 2.การทำเกษตรแบบแปลงใหญ่ ซึ่งสามารถลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตได้จริง เป้าหมาย 1,512 แปลง 3.การวางแผนผลิตสินค้าเกษตรให้ตรงกับสภาพพื้นที่ Zoning by Agri-Map มีเป้าหมาย 300,000 ไร่ 4.ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ เพื่อยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร เป้าหมายกว่า 2 แสนไร่ 5.การขับเคลื่อนธนาคารสินค้าเกษตร 6.การเพิ่มระบบส่งน้ำและกระจายน้ำ ให้ทั่วถึงแปลงเกษตรกรรม เป้าหมาย 32 ล้านไร่ 7.นโยบายแผนข้าวครบวงจร 8.การจัดการที่ทำกินให้เกษตรกร โดย ส.ป.ก. ได้ยึดคืนที่ดินผิดกฎหมาย นำมาสร้างระบบสาธารณูปโภคโครงสร้างพื้นฐานด้านการเกษตรเพื่อส่งมอบให้เกษตรกร เป้าหมาย 1 แสนไร่ 9.การจัดตั้งตลาดสินค้าเกษตรเพิ่มเติม 10.การพัฒนายกระดับความเข้มแข็งของสหกรณ์ 7,000 แห่ง 11.การพัฒนาข้าราชการและเกษตรกร ให้เป็น Smart Officer เป้าหมาย 2,000 คน 12.Smart Farmer กำหนดเป้าหมายเกษตรกรในวัยแรงงาน (อายุ 18 – 64 ปี) จำนวน 44,306 ราย 13.ด้านกฎหมายกำหนดให้ปรับปรุงกฎหมาย เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการ และ 14.ารน้อมนำศาสตร์พระราชาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาดำเนิน “โครงการ 5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง” เป้าหมายเกษตรกร 70,000 ราย เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งเป็นการรวมพลังของบุคลากรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เกษตรกรตัวอย่าง หรือที่เรียกกันว่า ปราชญ์ชาวบ้าน และผู้เกี่ยวข้อง อาทิ สถาบันการศึกษา ภาคเอกชน ที่ร่วมคิดร่วมทำกันอย่างแท้จริง

ร่วมแสดงความคิดเห็น