นำทัพสื่อมวลชน พี่.อาร์.หมู่บ้านศีล 5

สวพส. ร่วมกับ โครงการหลวง นำทีมสื่อมวลชนเยือนหมู่บ้านศีล 5 ผ่านกิจกรรม FAM TRIP “One Day Trip in Prabath – Huaytom เที่ยวสุขใจในวันเดียว เที่ยวพระบาทห้วยต้ม” เพื่อช่วยประชาสัมพันธ์ชุมชนบ้านพระบาทห้วยต้ม อ.ลี้ จ.ลำพูน ซึ่งเป็นหมู่บ้านศีล 5 ที่รับประทานอาหารมังสวิรัติในแบบของชาวปกาเกอะญอ ทั้งยังเป็นแหล่งรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น หวังเป็นการส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของชาวบ้าน เพื่อให้ชาวบ้านมีรายได้และมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

เมื่อวันที่ผ่านมา มูลนิธิโครงการหลวงร่วมกับสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) หรือ สวพส. นำทีมสื่อมวลชนท่องเที่ยวและเรียนรู้ภารกิจงานสถาบัน ณ โครงการหลวงพระบาทห้วยต้ม อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

โดย นางสาวปฏิภาณี ขันทนันต์ เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง เปิดเผยว่า ด้วยสถาบันวิจัยพื้นที่สูง ดำกิจกรรมส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวให้กับชุมชนในพื้นที่โครงการหลวง โดยจัดทำโครงการจัดกิจกรรม FAM TRIP แนะนำแหล่งท่องเที่ยวและภารกิจของสถาบันแก่สื่อมวลชนขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อสนับสนุนให้ชุมชนในพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยว มุ่งเน้นความสำคัญในการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารจัดการท่องเที่ยวร่วมกับศูนย์พัฒนาโครงการหลวง เพื่อเกิดกิจกรรมท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน มีการเพิ่มพูนความรู้ประสบการณ์สร้างความประทับใจ สนับสนุนการท่องเที่ยว ที่แสดงถึงความสำเร็จของการพัฒนาการเกษตรบนพื้นที่สูง การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการอนุรักษ์ฟื้นฟูวัฒนธรรม จารีต ประเพณีอันหลากหลายของชุมชนในพื้นที่โครงการหลวง โดยมีชุมชนเป็นผู้ขับเคลื่อนกิจกรรมการพัฒนาอย่างมีระบบ และมีหน่วยงานคอยให้การสนับสนุน มุ่งเน้นสร้างความรู้ความเข้าในร่วมกัน และเกิดการทำงานแบบบูรณาการ ส่งผลให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน

เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง กล่าวต่อว่า ดังนั้นเพื่อเป็นการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ภารกิจและการดำเนินงานของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงและการท่องเที่ยวในพื้นที่โครงการหลวง โครงการ FAM TRIP แนะนำแหล่งท่องเที่ยวและภารกิจของสถาบันแก่สื่อมวลชน จึงได้จัดโปรแกรม “One Day Trip in Prabath – Huaytom เที่ยวสุขใจในวันเดียว เที่ยวพระบาทห้วยต้ม” ณ โครงการหลวงพระบาทห้วยต้ม อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน โดยการนำคณะสื่อมวลชนเดินทางไปยังหมู่บ้านห้วยต้ม ที่ห่างจากตัวเมืองลำพูนเพียงไม่ไกล เพื่อมาสัมผัสวิถีชีวิตของชุมชนชาวปกาเกอะญอ ซึ่งเป็นหมู่บ้านศีลห้าที่รับประทานอาหารมังสวิรัติในแบบของชาวปกาเกอะญอ และเที่ยวชมแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น เรียนรู้วัฒนธรรมชุมชนผ่านงานหัตถกรรมที่เป็นเอกลักษณ์ อาทิ การทอผ้า ชาวปกาเกอะญอมีการทอผ้าฝ้ายไว้ใช้ในครัวเรือนและกลายเป็นเอกลักษณ์ของชุมชน การทำเครื่องเงิน นอกจากนั้นยังได้ร่วมสักการะ พระมหาธาตุเจดีย์เวียงชัยสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของชุมชน โดยมีเรื่องเล่าที่สืบทอดกันมาว่า หลวงปู่ครูบาชัยยะวงศาได้พบมูลโคขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ในสมัยที่ทรงมาเสวยพระชาติเป็นโค พระโพธิสัตว์ และมูลโคนี้ก็ได้กลายสภาพเป็นพระบรมธาตุจึงมิได้สร้างพระมหาธาตุเจดีย์ครอบทับสถานที่แห่งนี้ หลวงปู่ฯ ได้จำลองแบบมาจากพระมหาธาตุเจดีย์ชเวดากอง ปนะเทศพม่า เพื่อให้ศรัทธา สาธุชนสำหรับผู้ที่เกิดปีมะเมีย(ปีม้า) ที่ไม่มีโอกาสไปกราบไหว้ถึงที่พระมหาธาตุเจดีย์ชเวดากอง แต่ได้มากราบไหว้ที่พระมหาธาตุเจดีย์นี้ก็มีอานิสงส์มากเช่นกัน ความสูงขององค์พระมหาธาตุเจดีย์โดยวัดจากพื้นถึงบัวยอดฉัตร 71 เมตร

นางสาวปฏิภาณี กล่าวในตอนท้ายว่า “ซึ่งสวพส.จัดกิจกรรมครั้งนี้ขึ้นเพื่อเป็นการแนะนำแหล่งท่องเที่ยว และภารกิจของสถาบันให้แก่สื่อมวลชนให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางมากยิ่งขึ้น และกิจกรรมนี้ยังถือเป็นการส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของชาวบ้านเพื่อให้มีรายได้เพิ่มมากขึ้นเพื่อวิถีชีวิตที่ดีขึ้นอีกด้วย”

ร่วมแสดงความคิดเห็น