“มหกรรมแสดงพันธ์พืชของไทยสู่สากล 2560 (ไทยแลนด์ ซีดด์ ฮับ)”

ศูนย์วิจัยพืชไร่เชียงใหม่ และนักวิชาการเกษตรของศูนย์ฯ ร่วมต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมสรุปการจัดงาน “มหกรรมแสดงพันธ์พืชของไทยสู่สากล 2560 (ไทยแลนด์  ซีดด์  ฮับ)” ระหว่างกรมวิชาการเกษตร บริษัทเมล็ดพันธุ์ และ สวทช. ณ ห้องประชุม 1 ศูนย์วิจัยพืชไร่เชียงใหม่ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น