Big Cleaning Day รวมพลังวันทำความสะอาด

นางศิริเพ็ญ ผ่อนจัตุรัส ผู้อำนวยการกองกลาง รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดกิจกรรม “Big Cleaning Day รวมพลังวันทำความสะอาด” ประจำปี 2560 ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมโครงการหลักที่ได้กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการประจำปีของกองกลาง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักให้บุคลากรได้มีส่วนร่วมในการรักษาความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อย ด้วยหลักปฏิบัติกิจกรรม 5 ส อันจะนำไปสู่การสร้างเสริมสุขภาวะที่ดีต่อสิ่งแวดล้อมภายในหน่วยงาน ด้านการรักษาความสะอาดของอาคารสถานที่ ทั้งนี้มีบุคลากรสังกัดกองกลาง สำนักงานอธิการบดี เข้าร่วมกิจกรรมและทำความสะอาดภายในหน่วยงานของตนเองอย่างพร้อมเพรียง

ร่วมแสดงความคิดเห็น