เกษตรลำพูนจัดแสดงสินค้า ส่งเสริมทางการเกษตร

จังหวัดลำพูนส่งเสริมให้เกษตรกร มีทักษะในการจัด จำหน่ายผลผลิตการเกษตรที่มีคุณภาพ เพื่อพัฒนาศักยภาพให้ สามารถกระจายผลผลิตสู่บริโภคให้กว้างขวางมากขึ้นตามนโยบาย Thailand 4.0


เมื่อวันก่อนผ่านมา ที่ลานหน้าศาลากลางจังหวัดลำพูน นายวีระชัย ภู่เพียงใจ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานเปิดงานแสดงสินค้าและผลิตภัณฑ์องค์กรเกษตรกรจังหวัดลำพูน ปี 2560 พร้อมด้วย นางพรทิพย์ ภู่เพียงใจ นายกเหล่ากาชาดจังหวัด, นายมนัส อ่ำทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน, ผู้แทนองค์กรเกษตรกรจังหวัดลำพูน, หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนต่างเลือกซื้อ สินค้าการเกษตรที่ผู้ผลิตนำมาจำหน่าย


ในงานมีผลิตภัณฑ์จำหน่ายหลายอย่าง เช่น ลำไยอบแห้งสีทอง ลำไยอบกรอบแบบฟรีซดราย ข้าวไรซ์เบอรี่ กระเทียม มะเดื่อฝรั่ง เห็ดหลินจือ ผักออแกนิค เมล่อน เป็นต้น ซึ่งสำนักงานเกษตร จังหวัดลำพูน ได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการรวมกลุ่มของผู้ผลิตสินค้าและแปรรูปผลผลิตด้านการเกษตร ในการพัฒนาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงวิธีการต่าง ๆ ของการผลิตสินค้าและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร จึงเกิดกลุ่มองค์กรเกษตรขึ้นหลากหลาย และเกษตรกรรุ่นใหม่ที่เรียกว่า Young Smart Farmer

นายวีระพงษ์ ปาลี ตัวแทน กลุ่ม เกษตรกรรุ่นใหม่ Young Smart Farmer กล่าวว่า การจัดงานแสดงสินค้าและผลิตภัณฑ์ขององค์กรเกษตรกรจังหวัดลำพูนครั้งนี้ เป็นการยกระดับสินค้า และเพื่อให้สินค้าหรือผลิตภัณฑ์สามารถแข่งขันและจำหน่าย เข้าสู่ระบบตลาดการ มาก ขึ้น โดยการใช้เทคโนโลยี และนวัตกรรมใหม่ ๆ ตามนโยบาย Thailand 4.0 ของรัฐบาล เข้ามาใช้ในการผลิตสินค้าเกษตร การแปรรูปผลผลิต และด้านการตลาด เพื่อให้สามารถแข่งขันกับผู้ผลิตรายอื่น ๆ ได้ ซึ่งผู้ประกอบการธุรกิจเกี่ยวกับสินค้าเกษตร ได้มาพบปะแลกเปลี่ยน ติดต่อซื้อขายสินค้า , ผลผลิตจากเกษตรกร อีกด้วย

สำหรับ ผู้ประกอบการสินค้าเกษตร ที่ต้องการผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรจังหวัดลำพูนที่มีคุณภาพสามารถ สอบถามได้ที่ สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน หมายเลขโทรศัพท์ 0535-11120 และ ผู้สนใจสามารถ มาเลือกซื้อสินค้าเกษตรปลอดภัย ที่ศาลาประชาคม ศาลากลางจังหวัดลำพูน ได้ทุกวันอังคาร และ ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.00 – 14.30 น. มีของกินดีๆ ปลอดภัยอย่างนี้เราก็ควรส่งเสริมและช่วยกันอุดหนุนสินค้าเกษรตไทยเราดีกว่า

[email protected]
ท.ลุงเกษตร

ร่วมแสดงความคิดเห็น