ทม.แม่เหียะร่วมกับการท่าฯ เปิดรับฟังความคิดเห็นประชาชน เพื่อพัฒนาท่าอากาศยานเชียงใหม่

วันที่ 11 เมษายน 2560 นายธนวัฒน์ ยอดใจ นายก ทม.แม่เหียะ เปิดการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 (กลุ่มย่อย ต.แม่เหียะ) โครงการศึกษาและจัดทำรายงานการเปลี่ยนแปลง รายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการพัฒนาท่าอากาศยานเชียงใหม่ : แผนแม่บทการพัฒนาท่าอากาศยานเชียงใหม่ ณ ห้องประชุม 80 พรรษารวมใจ ทม.แม่เหียะ จ.เชียงใหม่

ทั้งนี้ เพื่อเปิดรับฟังความคิดเห็นของส่วนราชการ และประชาชนใน อ.เมือง อ.สารภี และ อ.หางดง ที่อยู่ภายในรัศมี 5 กม. โดยรอบท่าอากาศยานเชียงใหม่ ที่อาจจะได้รับผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อนำความคิดเห็นของผู้ได้รับผลกระทบไปปรับปรุง และเพิ่มมาตรการในรายงานการวิเคราะห์ ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ก่อนเข้าสู่การพิจารณาของสำ นักงานนโยบาย และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น