เมืองแม่โจ้นำสายบุญ ทอดผ้าป่ามหากุศล สมทบทุนซื้อที่ดิน ให้วัดทุ่งหมื่นน้อย

คลื่นศรัทธาร่วมบริจาคเงินซื้อที่ดินให้วัดทุ่งหมื่นน้อย 1,001,318 บาท โดยมีเทศบาลเมืองแม่โจ้ เป็นแม่งาน สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี เมื่อวันอังคาร ที่ 11 เมษายน 2560 เวลา 10.00 น.
ณ วัดทุ่งหมื่นน้อยตำบลหนองหาร จังหวัดเชียงใหม่ นายประจวบ กันธิยะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายอดุลย์ ฮวกนิล นายอำเภอสันทราย นายปิยะศักดิ์ ยโสธนชัย นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้ ร่วมถวายผ้าป่ามหากุศล มหทานบารมีเพื่อนำเงินซื้อที่ดินเปล่าจำนวน 2ไร่ ถวายเป็นธรณีสงฆ์ วัดทุ่งหมื่นน้อย โดยยอดผ้าป่าทั้งหมด 1,001,318 บาท นายปิยะศักดิ์ ยโสธนชัย นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้ กล่าวว่าด้วยเทศบาลเมืองแม่โจ้ร่วมกับวัดทุ่งหมื่นน้อย ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ กำหนดจัดทอดผ้าป่ามหากุศลเพื่อนำเงินซื้อที่ดินถวายเป็นที่ธรณีสงฆ์ วัดทุ่งหมื่นน้อย จำนวน 2 ไร่ รวมเป็นเงิน 8,000,000 บาท (แปดล้านบาทถ้วน) ในวันอังคารที่ 11 เมษายน 2560
และเนื่องจากคณะศรัทธาวัดทุ่งหมื่นน้อย มีความเห็นต้องกันว่าสมควรที่จะซื้อที่ดินเพื่อขยายพื้นที่ของวัดให้เพียงพอ สะดวกต่อการปฏิบัติศาสนกิจและการปฏิบัติธรรมของญาติโยมทางคณะกรรมการจึงจัดงานทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อซื้อที่ดินถวายวัดทุ่งหมื่นน้อย) ในวันอังคารที่ 11 เมษายน 2560 ในการจัดงานครั้งนี้เพื่อเป็นเนื้อนาบุญสถานที่ประกอบกิจอันเป็นกุศลต่อไป โดยเนื้อที่ ที่จะซื้อเพิ่มนี้ มีเนื้อที่ 2 ไร่ 1 งาน 80 ตารางวา เป็นเงินอยู่ 8,๐๐๐,๐๐๐ บาท งวดแรก จะต้องจ่ายครึ่งหนึ่งคือ 4,๐๐๐,๐๐๐ บาท ภายในสิ้น เดือนเมษายน 2560 นี้ แล้วส่งที่เหลือ จ่ายปีละ 1,๐๐๐,๐๐๐ บาท ทุกสิ้นเดือนเมษายนของปีถัด-ไปจนครบตามจำนวน ดังนั้นเทศบาลเมืองแม่โจ้ร่วมกับวัดทุ่งหมื่นน้อยจึงจัดทอดผ้าป่ามหากุศลงานทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อซื้อที่ดินถวายวัดทุ่งหมื่นน้อย อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ในวันอังคารที่ 11 เมษายน 2560 นี้ เทศบาลเมืองแม่โจ้ร่วมกับวัดทุ่งหมื่นน้อย ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ได้ตั้งปณิธานอยากซื้อที่ดิน เพื่อถวายเป็นสมบัติทางพระศาสนาและเพื่อสืบทอดพระศาสนาไปยังภายภาคหน้า แต่ยังขาดจตุปัจจัย จึงบอกบุญกับคณะศรัทธาผู้มีความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาได้ร่วมกันทำบุญตามกำลังศรัทธาสามัคคีจากทรัพย์น้อยร่วมกันเป็นทรัพย์มากพอที่จะซื้อที่ถวายพระพุทธศาสนา เหมือนสายน้ำแต่ละสายมารวมเป็นแม่น้ำสายใหญ่ฉันใดจตุปัจจัยที่เกิดจากการเลื่อมใสของศรัทธาญาติโยมเกิดเป็นพลังบุญอันยิ่งใหญ่ฉันนั้นเหมือนกัน จึงได้จัดทำผ้าป่าสามัคคีขึ้นจนสำเร็จลุล่วงไปได้ดี

ร่วมแสดงความคิดเห็น