จับมือเปิด ศูนย์ฝึกอาชีพคนพิการอาเซียน

2 ยักษ์ใหญ่ภาคเอกชน ร่วมกับภาคี เดินหน้าสนับสนุนสร้างงาน สร้างอาชีพให้แก่คนพิการ พร้อมจับมือมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ เปิดตัวศูนย์ฝึกอาชีพคนพิการอาเซียนแห่งแรกของประเทศไทยที่เชียงใหม่ เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้นวัตกรรมการเกษตร ฝึกอาชีพ 6 หมวดวิชา สร้างอาชีพมั่นคงและรายได้ยั่งยืนให้กับคนพิการ 8 จังหวัดในภาคเหนือ และผู้พิการในกลุ่มประเทศอาเซียน หวังให้เป็นแหล่งเรียนรู้ดูงานในระดับภูมิภาคและเป็นโมเดลให้กับประเทศอื่นๆ เพื่อนำไปใช้ยกระดับคุณภาพชีวิตของคนพิการในประเทศของตน

นายไมตรี อินทุสุต ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เป็นประธาน เปิดตัว “ศูนย์ฝึกอาชีพคนพิการอาเซียน” แห่งแรกของประเทศไทย ที่ตำบลเหมืองแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ขณะที่ตลาดนัด “ยิ้มสู้” (YimSoo Market) ศูนย์รวมสินค้าการเกษตรของคนพิการ ได้รับเกียรติจากนายประจวบ กันธิยะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานเปิดตลาดดังกล่าว โดยศาสตราจารย์วิริยะ นามศิริพงศ์พันธุ์ ประธานมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการให้การต้อนรับ พร้อมด้วยดร.อธิป อัศวานันท์ ผู้บริหารด้านพัฒนาความยั่งยืนภาคกิจกรรมสัมพันธ์และการศึกษา เครือเจริญโภคภัณฑ์ และผู้อำนวยการด้านการพัฒนานโยบายเชิงกลยุทธ์ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ผู้แทนบริษัท ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) และผู้แทนบริษัท อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) แขกผู้มีเกียรติ ประชาชนทั่วไป คนพิการ ชาวบ้าน ร่วมงานกว่า 500 คน

โดยศาสตราจารย์วิริยะ นามศิริพงศ์พันธุ์ ประธานมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ เปิดเผยว่า เป็นเรื่องน่ายินดีอย่างยิ่งสำหรับคนพิการ ที่ภาคเอกชนอย่างบริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ , จำกัด บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) , บริษัท ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) และ บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) ให้ความสำคัญกับการสร้างอาชีพให้แก่คนพิการ ถือเป็นมิติใหม่ ที่จะนำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

ศาสตราจารย์วิริยะ กล่าวต่อว่า ทั้งนี้ศูนย์ฝึกอาชีพคนพิการอาเซียน แม่ริม มีพื้นที่ประมาณ 7 ไร่ ตั้งอยู่ที่ตำบลเหมืองแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ในปีนี้ตั้งเป้าหมายจะฝึกอาชีพให้กับคนพิการ 6 หมวดวิชาได้แก่ การเพาะเห็ดนางฟ้าภูฐาน การเลี้ยงจิ้งหรีด การปลูกผักไร้ดิน การแปรรูปเห็ด การแปรรูปจิ้งหรีดและการตลาด คาดว่าจะมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมทั้งสิ้น 4 รุ่นในแต่สาขาอาชีพ มาจาก 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ซึ่งรวมไปด้วยคนพิการและผู้ดูแล โดยมีระยะเวลาการฝึกรุ่นละ 6 เดือน ในอนาคตศูนย์ฯ จะเปิดรับผู้พิการในภูมิภาคอาเซียนเข้าฝึกอบรม รวมทั้งพยายามผลักดันให้ศูนย์ฝึกอาชีพคนพิการอาเซียนเป็นแหล่งเรียนรู้ดูงานในระดับภูมิภาคและเป็นโมเดลให้กับประเทศอื่นๆ เพื่อนำไปใช้ยกระดับคุณภาพชีวิตของคนพิการในประเทศของตน

ประธานมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ กล่าวเพิ่มเติมว่า ปัจจุบัน มูลนิธินี้มีศูนย์ฝึกอาชีพอยู่ 3 แห่งคือ สำนักงานใหญ่กรุงเทพมหานคร ที่อำเภอแม่ริมและอำเภอเชียงดาว ซึ่งมีพื้นที่กว่า 70 ไร่ อนาคตจะเพิ่มอีก 2 แห่งได้แก่ จังหวัดเชียงราย อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม เพื่อขยายโอกาสให้คนพิการในพื้นที่ต่างๆได้รับการฝึกอบรม พร้อมกับขยายออกไปยังพื้นที่อื่นๆ ทั่วประเทศเพิ่มขึ้นอีกด้วย ทั้งนี้หวังว่าผู้พิการที่ได้รับโอกาสฝึกอาชีพกับศูนย์แห่งใหม่นี้จะสามารถกลายเป็นผู้ให้ต่อไปหลังจากสิ้นสุดการอบรมแล้ว โดยนำความรู้ที่ได้มา ไม่เพียงเพื่อใช้เลี้ยงชีพตนเองและลดภาระครอบครัว แต่ยังช่วยส่งต่อความรู้และทักษะที่ได้มาให้กับผู้อื่น ทั้งผู้พิการและผู้ไม่พิการได้มีโอกาสสร้างอาชีพแก่ตนเองอย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไป

ด้าน ดร.อธิป อัศวานันท์ ผู้บริหารด้านพัฒนาความยั่งยืนภาคกิจกรรมสัมพันธ์และการศึกษา เครือเจริญโภคภัณฑ์ และผู้อำนวยการด้านการพัฒนานโยบายเชิงกลยุทธ์ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า เครือเจริญโภคภัณฑ์ให้และกลุ่มทรูให้ความสำคัญกลุ่มคนเปราะบางมาโดยตลอด เพื่อพัฒนาศักยภาพ สร้างความรู้ความสามารถในการประกอบอาชีพ และส่งเสริมและขยายโอกาสในการประกอบอาชีพที่ยั่งยืนให้กับกลุ่มคนเหล่านี้ อีกทั้งยกระดับคุณภาพชีวิตของพวกเขาให้ดีขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของเครือฯ ตามแนวทางของ UN Sustainable Development Goals (SDGs) ปัจจุบันเครือเจริญโภคภัณฑ์ และบริษัทในเครือมีการจ้างคนพิการเข้าทำงาน และสนับสนุนคนพิการในการฝึกอบรมอาชีพกว่าพันอัตรา

ดร.อธิป กล่าวต่ออีกว่า การร่วมมือกับมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการครั้งนี้ เป็นความตั้งใจของเครือฯ และกลุ่มทรู ที่จะช่วยให้ยกระดับคุณภาพชีวิตของคนพิการให้ดีขึ้น มีอาชีพที่มั่นคงและรายได้ที่ยั่งยืน โดยกลุ่มทรูได้สนับสนุนการจ้างงานคนพิการในมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการรวมทั้งสิ้น 39 คน ซึ่งทั้งหมดถือเป็นพนักงานทรู รวมเป็นเงินราว 5.38 ล้านบาท บริษัทคาดว่า พนักงานทั้งหมดนี้ จะช่วยกันทำงานและผลักดันโครงการของมูลนิธิฯให้เป็นจริงขึ้นมาตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

ขณะที่นายมนตรี คงตระกูลเทียน รองประธานกรรมการ กลุ่มธุรกิจพืชครบวงจร เครือเจริญโภคภัณฑ์ และคณบดีคณะนวัตกรรมการจัดการเกษตร สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ กล่าวว่า ในฐานะที่เครือเจริญโภคภัณฑ์มีองค์ความรู้ด้านเกษตรและความเชี่ยวชาญด้านการจัดการและนวัตกรรม บริษัทรู้สึกยินดีที่จะเข้าร่วมสนับสนุนศูนย์ฝึกอาชีพคนพิการอาเซียน โดยจะถ่ายทอดองค์ความรู้เชิงนวัตกรรมการเกษตรด้านต่างๆ ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติให้กับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดูแลโครงการฝึกอาชีพคนพิการ มาประยุกต์ใช้ เพื่อยกระดับสินค้าในมีคุณภาพและมีมูลค่าทางการตลาดให้สูงขึ้น

ร่วมแสดงความคิดเห็น