รองนายกฯขึ้นเหนือ ชูนโยบายเกษตร

รองนายกรัฐมนตรีขึ้นเหนือ ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน ตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่จังหวัดลำพูน เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานและความต้องการของเกษตรกร ทั้งนี้ได้มุ่งสนับสนุนการลดต้นทุนเพิ่มรายได้ในการทำเกษตร โดยส่งเสริมการทำปุ๋ยหมักและการขุดบ่อเลี้ยงปลาในสวน เน้นเพิ่มช่องทางจำหน่ายสินค้าโดยใช้ระบบออนไลน์มาสนับสนุน

พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี พร้อมคณะ ไปติดตามความความก้าวหน้าการดำเนินงานตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เกี่ยวกับ การส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรคุณภาพ ลำไยแปลงใหญ่ ที่จังหวัดลำพูน เพื่อรับทราบผลการดำเนินงาน และความต้องการของเกษตรกร ในจังหวัดลำพูน โดยมีนาย วีระชัย ภู่เพียงใจ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน และ หัวหน้าส่วนราชการสังกัด กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้การต้อนรับ และ รายงานข้อมูลด้านการเกษตรของจังหวัดลำพูน

ทั้งนี้จังหวัดลำพูน มีพื้นที่ทำการเกษตร 692,183 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 24 ของพื้นที่ทั้งจังหวัด โดยมีผลผลิตการเกษตรที่ สำคัญได้แก่ ลำไย , ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ , มะม่วง ,หอมแดง , กระเทียม , ข้าวเหนียว และ ข้าวเจ้า มีลำไยเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ พื้นที่เพาะปลูก 270,125 ไร่ ในปีนี้ คาดว่าจะมีผลผลิต 100,773ตัน ในด้านการส่งเสริมการเกษตร ช่วงหน้าแล้ง จังหวัดลำพูน ได้จัดทำโครงการคลลำพูนสร้างฝายถวายพ่อ ในพื้นที่ใกล้แหล่งน้ำ ทุกอำเภอเพื่อให้เกษตรกรมีน้ำใช้อย่างเพียงพอ

โดย พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีกล่าวว่า รัฐบาลจะให้การสนับสนุน เกษตรกรในการลดต้นทุนการเกษตร โดยเฉพาะ ปุ๋ย ซึ่งจะมีการส่งเสริมให้เกษตรกร รวมกลุ่มกันทำปุ๋ยหมัก, การส่งเสริมการแปรรูปผผลผลิตการเกษตร เพื่อป้องกันปัญหา ผลผลิตล้นตลาด และ การเพิ่มมูลค่าโดยการออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้มีคววามสวยงาม รวมถึงการ ส่งเสริมการจำหน่ายสินค้าเกษตรผ่านระบบออนไลน์ นอกจากนี้ยังส่งเสริมให้เกษตรกร หันมาทำการเกษตรแบบผสมผสานโดยการขุดบ่อเลี้ยงปลาในสวนเพื่อให้มีแหล่งน้ำสำรอง และสามารถจำหน่ายปลาเพื่อเพิ่มรายได้อีกทางหนึ่ง

ร่วมแสดงความคิดเห็น