สนุกวิทย์ พลังคิด เพื่ออนาคต

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ ดำเนินโครงการ Chevron Enjoy Science : สนุกวิทย์ พลังคิด เพื่ออนาคต โดยเชิญ นายศุภโชค แก้วมโน ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ และหัวหน้าสาขาวิชาเทคนิคพื้นฐาน วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่ เป็นวิทยากรในการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ STEM For Bench-Work” เพื่อร่วมกันพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับความต้องการด้านกำลังคนในภาคอุตสาหกรรม ณ ห้องปฏิบัติการศูนย์การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพ ชั้น 5 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ (ดอยสะเก็ด) เมื่อวันที่ผ่านมา

ร่วมแสดงความคิดเห็น