เปิดตัวเลขคนลงทะเบียนคนจน

คลังจังหวัดเชียงใหม่ เผยภาพรวมการลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อยรอบ 2 ที่เชียงใหม่เป็นที่พอใจ วันแรกประชาชนให้ความสนใจใช้สิทธ์เกือบ 15,000 คนแล้ว โดยจะเปิดไปจนถึงวันที่ 15 พฤษภาคมนี้ สำหรับผู้ที่เคยลงทะเบียนครั้งก่อน ก็ต้องมาลงทะเบียนครั้งนี้ด้วย แนะประชาชนควรเตรียมเอกสารให้ครบถ้วน เพื่อไม่ให้เสียเวลาในการเดินทาง

นางสัญญา ไชยเชียงของ คลังจังหวัดเชียงใหม่ ได้แถลงข่าวเรื่อง “การเปิดลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี 2560 พร้อมเชิญชวนปละประชาสัมพันธ์ช่องทางการสมัคร” ในวาระการแถลงข่าวสื่อมวลชนประจำสัปดาห์จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 24/2560 ณ ห้องประชุม 4 ชั้น 4 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

โดย นางสัญญา ไชยเชียงของ คลังจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า บรรยากาศการลงทะเบียนเพื่อรับสวัสดิการแห่งรัฐปี 2560 ตามนโยบายรัฐบาล ได้เริ่มเปิดลงทะเบียนเมื่อวันที่ 3 เมษายน 2560 เป็นวันแรก ซึ่งบรรยากาศการลงเบียนวันแรกที่จังหวัดเชียงใหม่เป็นไปอย่างคึกคัก โดยมีประชาชนเดินทางมายังธนาคารของรัฐ 3 แห่งที่เปิดลงทะเบียน ได้แก่ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธนาคารออมสิน และธนาคารกรุงไทยจำกัด (มหาชน) พร้อมกับสำนักงานคลังจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งมีประชาชนให้ความสนใจทยอยมาลงทะเบียนกันอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ภาพรวมของการรับลงทะเบียนเป็นไปได้ด้วยความราบรื่นไม่มีปัญหาอุปสรรค ส่วนมากเป็นรายเดิมที่เคยขึ้นทะเบียนเมื่อครั้งก่อนและบางรายก็เป็นรายใหม่ โดยนอกจากรับลงทะเบียนแล้วยังให้คำปรึกษาด้านการเงินด้วย เช่น ปัญหาหนี้นอกระบบ เป็นต้น ทั้งนี้เนื่องจากหน่วยงานรับลงทะเบียนทั้ง 4 หน่วยงานในจังหวัดเชียงใหม่ ได้มีการพร้อมในการประชาสัมพันธ์ เตรียมเอกสารรวมทั้งด้านเจ้าหน้าที่ สถานที่ ตลอดจนเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆ ในการรองรับผู้มาลงทะเบียน รวมถึงได้มีการซักซ้อมความเข้าใจในการกรอกแบบฟอร์มและขั้นตอนวิธีปฏิบัติ โดยมีการลงพื้นที่เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการอย่างต่อเนื่อง

นางสัญญา กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับจำนวนผู้มาลงทะเบียนในวันแรกของจังหวัดเชียงใหม่มีทั้งสิ้นจำนวน 14,293 ราย จำแนกเป็นรายหน่วยงานรับลงทะเบียนได้ ดังนี้ โดยหน่วยรับลงทะเบียนธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจำนวนผู้ลงทะเบียน 7,324 ราย , ธนาคารออมสิน 3,988 ราย, ธนาคารกรุงไทย 2,968 ราย สำนักงานคลังจังหวัดเชียงใหม่ 13 ราย โดยรวมจำนวนผู้ลงทะเบียนโครงการเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี 2560 ภาพรวมทั้งประเทศจำนวน 415,225 ราย

อย่างไรก็ตามพบว่ายังมีผู้รายได้น้อยบางส่วนที่ยังจัดเตรียมเอกสารหลักฐานมาไม่ครบถ้วน หรือนำบัตรประชาชนแบบเก่าที่ไม่ใช่บัตรประชาชนแบบ Smart card มาใช้ประกอบการลงทะเบียน จึงทำให้เสียเวลาในการย้อนกลับไปนำเอกสารมาเพิ่มเติม อยากขอฝากประชาสัมพันธ์มายังผู้มีรายได้น้อยที่ประสงค์จะมาลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี 2560 ให้เตรียมเอกสารมาให้ครบถ้วนเพื่อจะได้ไม่เป็นการเสียเวลาในการลงทะเบียน คลังจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวและว่า

“ทั้งนี้การเปิดลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ รอบที่ 2 นี้ เริ่มตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน ไปจนถึงวันที่ 15 พฤษภาคมนี้ โดยผู้ที่มีเข้าเกณฑ์รับสิทธิผู้มีรายได้น้อยรอบใหม่ จะต้องเป็นบุคคลที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป เป็นผู้ที่ว่างงาน หรือมีรายได้ไม่เกิน 1 แสนบาท/ปี เป็นผู้ที่มีรายได้ประจำปีไม่ถึง 1 แสนบาท ไม่มีทรัพย์สินทางการรวม 1 แสนบาท เป็นผู้ไม่มีทรัพย์สินทางการเงิน เช่น เงินฝากธนาคาร สลากออมสิน สลาก ธ.ก.ส. พันธบัตรของรัฐ ตราสารหนี้ต่างๆ หรือถ้ามีทรัพย์สินตามนี้ก็ต้องมีมูลค่าไม่เกิน 1 แสนบาท ไม่เป็นผู้ที่มีกรรมสิทธิ์ในบ้านที่มีพื้นที่เกินกว่า 25 ตารางวา/คอนโดเกินกว่า 35 ตารางเมตร และถ้าเป็นเกษตรกรต้องไม่มีที่ดินเพื่อการเกษตรเกิน 10 ไร่ หรือใช้ประโยชน์จากที่ดินเพื่อการอื่นใด ที่ไม่ใช่การเกษตรเกิน 1 ไร่ โดยสามารถไปลงทะเบียนที่ได้ที่ธนาคาร (ธ.ก.ส. / ธ.ออมสิน / ธ.กรุงไทย ทุกสาขา) ที่คลังจังหวัด ตลอดจนสามารถตรวจสอบหลักฐานเพื่อยืนยันการรับสิทธิ์ และจะมีการประกาศรายชื่อได้ที่ที่เว็บไซต์ www.epayment.go.th หรือ ที่ทำการกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ภายในเดือน มิ.ย.นี้ ซึ่งผู้ที่ได้รับสิทธิ์จะได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ออกโดยกระทรวงการคลัง เพื่อนำไปใช้รับสวัสดิการตามที่รัฐกำหนด อาทิ ค่าโดยสารการเดินทาง การช่วยเหลือเรื่องค่าน้ำ ค่าไฟ เป็นต้น”

ร่วมแสดงความคิดเห็น