มทร.ล้านนา ลำปาง เป็นเจ้าภาพ แข่งทักษะภาษาและสังคม ปี 60

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา ลำปาง เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันทักษะทางด้านภาษาและสังคม ประจำปี 2560

เมื่อวันที่ผ่านมา คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันทักษะทางด้านภาษาและสังคม ประจำปี 2560 โดยมีคณาจารย์และนักศึกษา จาก มทร.ล้านนา 6 พื้นที่เข้าร่วม โอกาสนี้มี ผศ.ชนิตตา โชติเสถียรกุล คณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นประธานเปิดงาน

การแข่งขันดังกล่าว ประกอบด้วยการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ การแข่งขันทักษะภาษาไทย การแข่งขันทักษะภาษาจีน การแข่งขันทักษะทางสังคม ทั้งนี้เพื่อเป็นการแข่งขันทักษะทางด้านภาษาไทย ภาษาต่างประเทศและสังคมศาสตร์ ระหว่างนักศึกษามทร.ล้านนารวม 6 พื้นที่ และนำนักศึกษาที่ชนะเลิศ ในกลุ่มสาขาศิลปศาสตร์ ของการแข่งขันแต่ละประเภท เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการศิลปศาสตร์ราชมงคลแห่งประเทศไทยต่อไป

สำหรับโครงการแข่งขันทักษะภาษาและสังคม ดังกล่าว จัดขึ้นเป็นเวลา 2 วัน ได้แก่วันที่ 4-5 เมษายน โดยวันสุดท้าย ผู้ช่วยศาสตราจารย์วันชาติ สุวัตถี ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากร มทร.ล้านนา ลำปาง เป็นประธานกล่าวปิดโครงการแข่งขันทักษะภาษาและสังคม โดยมี มทร.ล้านนา 6 พื้นที่เข้าร่วมการแข่งขันหลายรายการ ในภาคเช้ามีการแข่งขันการประกวดร้องเพลงสากล จำนวน 1 รายการ มีผู้เข้าร่วมประกวด 9 คน

โอกาสนี้ “ฟ้า” ยศศรัล อาร์สยาม ได้รับเกียรติเป็น คณะกรรมการตัดสินผลการแข่งขันดังกล่าว ภายหลังการประกวดร้องเพลงเสร็จสิ้น เป็นการประกาศผลรางวัลชนะเลิศ พร้อมมอบโล่รางวัลและใบประกาศเกียรติคุณ กว่า 14 รายการ ผลการแข่งขันรายการต่าง ๆ แบ่งเป็น 2 ประเภทคือ ประเภทศิลปศาสตร์และประเภททั่วไปดังนี้

การแข่งขันอ่านข่าวภาษาอังกฤษ ชนะเลิศได้แก่ นางสาวมนลิชา บุญปัญญา และนายวัชรพงษ์ เอื้ออาจิน มทร.ล้านนาเชียงใหม่ การเขียนเรียงความภาษาอังกฤษ ชนะเลิศได้แก่นางสาววราธิษณ์ ปานประภากร มทร.ล้านนา ตาก และนางสาวฐิตาพร โปธิ มทร.ล้านนา เชียงใหม่ การพูดภาษาอังกฤษฉับพลัน ชนะเลิศได้แก่ นายภูรินทร์ บุญเรือง มทร.ล้านนา ตาก และนายเจษฎา ใสสว่าง มทร.ล้านนา เชียงรายการแข่งขัน Crossword ชนะเลิศได้แก่ นางสาวกมลวรรณ กาแก้ว มทร.ล้านนา พิษณุโลก และนายชายนันทร์ บุตรคำวงศ์ มทร.ล้านนา เชียงใหม่ การแข่งขันโต้วาทีภาษาอังกฤษ ชนะเลิศได้แก่ ทีมมทร.ล้านนาพิษณุโลก (นางสาวภาวิณี จันทา นางสาวสุรัชดา จู้จ้อยและนาวสาววารุณี อินทร์แป้น การแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษ ชนะเลิศได้แก่ ทีมมทร.ล้านนา พิษณุโลก (นายณัฐพงษ์ เดชตานนท์และนายธนกฤต ลิ้มสกุล) และทีมมทร.ล้านนา ลำปาง (นายธงชัย พงษ์ศักดิ์อารีย์ไพร นางสาวอลิสา อินมา) การแข่งขันแต่งคำประพันธ์ ชนะเลิศได้แก่ ทีมมทร.ล้านนา เชียงใหม่ (นางสาวจิราพร ก้องวนาสิริ นางสาวเรณุกา ไชยาไส) การแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ ชนะเลิศได้แก่ นางสาวสุมิตรา ฟังอารมณ์ มทร.ล้านนา ลำปาง และนางสาวนิโลบล ปวงงาม มทร.ล้านนา เชียงราย การแข่งขันอ่านออกเสียง ชนะเลิศได้แก่ นางสาวธีรรัตน์ ใจอ้าย มทร.ล้านนา ลำปาง และนางาวสาวจิราพร ตันกุระ มทร.ล้านนา น่าน การเขียนบทความงามภาษา ชนะเลิศได้แก่ นายทินภัทร ศรีสวัสดิ์ มทร.ล้านนาเชียงใหม่ นายณัฐพล กันทะวัง มทร.ล้านนา ลำปาง การอ่านข่าวภาษาจีน ชนะเลิศได้แก่ นางสาวณฎกร ก้อนสินธุ์ นางสาวสุพรรษา แย่เย่า มทร.เชียงใหม่ การประกวดมารยาทไทย ชนะเลิศได้แก่ ทีมมทร.ล้านนา พิษณุโลก (นายวสันต์ คำนอก นางสาวปรารถนา ฤทธิรอน) ทีม มทร.ล้านนา ตาก (นายสิริชย ติยะศรี นางสาวภัสราภรณ์ นุชบุญ) การตอบคำถามด้านสังคม ชนะเลิศได้แก่ ทีม มทร.ล้านนา พิษณุโลก (นายวสันต์ คำนอก นางสาวปรารถนา ฤทธิรอน) ทีม มทร.ล้านนา ลำปาง (นายพงษ์กรณ์ สุริยะดี นางสาวฉัตรรวี ทรัพย์ประเสริฐ การแข่งขันร้องเพลงสากล ชนะเลิศได้แก่ นายรักษิต จงภักดี มทร.เชียงใหม่ และนางสาวกชกร คำพุธ มทร.ล้านนา ลำปาง

ร่วมแสดงความคิดเห็น