เลื่อน 32 ป่าไม้อาวุโส

นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช ลงนามคำสั่งเลื่อนข้าราชการจากเจ้าพนักงานป่าไม้เป็น “เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส” (ซี 8) จำนวน 32 คนภาคเหนือมี 11 คน ประกอบดัวย นายมัญญา นาคพล
สบอ.ที่ 16 นายประเวช มาลีเจริญ นายอดุลย์ อุปคำ เชียงราย นายเทวินทร์ จันทนุปาน แพร่ นายสุริยา กาละสุข แพร่ นายสุพจน์ โคกก่อง แพร่ นายบทมากร ศรีสุวรรณ แพร่ นายกฆตภาส ขันธทะธงสกุลดี เชียงราย นายจำลอง พุ่มไม้ เชียงใหม่ นายราชันต์ บัวตรี เชียงใหม่ และ นายผณินทร์ ทับกลํ่า สอบที่ 16 เชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น