ลำพูนอวดโฉม “ตลาดต้องชม” แห่งใหม่

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ลงพื้นที่จังหวัดลำพูนพบผู้ประกอบการในจังหวัด พร้อมเปิดงาน “ตลาดต้องชม”แห่งใหม่ของจังหวัดลำพูน มุ่งเน้นสร้างความเข็มแข็งให้เศรษฐกิจท้องถิ่น ขับเคลื่อนชุมชน สร้างงาน สร้างรายได้บนเศรษฐกิจฐานรากให้แข็งแกร่ง

เมื่อวันที่ผ่านมา นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ลงพื้นที่จังหวัดลำพูนเยี่ยมชมกลุ่มวิสาหกิจชุมชมแม่บ้านริมร่อง และหมู่บ้านแม่สารบ้านตอง ตำบลเวียงยอง โดยมีนางเฟื่องฟ้า ตุลาธรรมกุล พาณิชย์จังหวัดลำพูน ให้การต้อนรับ และนำคณะเยี่ยมชม โดยในช่วงเย็นของวันเดียวกัน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้เป็นประธานเปิดงาน ตลาดหัตถกรรมผ้าฝ้ายทอมือบ้านดอนหลวง “ตลาดต้องชม”แห่งใหม่ของจังหวัดลำพูน มุ่งเน้นสร้างความเข็มแข็งให้เศรษฐกิจท้องถิ่น (Local Economy) ส่งเสริมหัตถกรรมผ้าฝ้ายทอมือบ้านดอนหลวง ณ บริเวณหน้าวัดดอนหลวง ตำบลแม่แรง อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน โดยมีนายวีระชัย ภู่เพียงใจ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน และหัวหน้าส่วนราชการ ประชาชนและนักท่องเที่ยว ให้การต้อนรับ

นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า จังหวัดลำพูน เป็นเมืองที่มีวัฒนธรรมอันยาวนาน ซึ่งมีสิ่งที่น่าสนใจต่างๆ มากมายในจังหวัด ทั้งในด้านอัตลักษณ์ ภูมิปัญญา ศิลปวัฒนธรรม รวมถึงกลุ่มผู้ประกอบการที่มีความเข้มแข็ง และคนในชุมชนที่มีแรงบันดาลใจที่จะพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชนของตนเอง ให้เกิดการสร้างคนสร้างงานภายในหมู่บ้าน ให้เกิดผู้คนเข้ามาท่องเที่ยวในหมู่บ้าน ส่งผลให้ผู้คนภายในชุมชนสร้างรายได้ โดยไม่ต้องออกไปหางานยังต่างจังหวัด อีกทั้งหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้มแข็งที่จะช่วยขับเคลื่อนชุมชน สร้างงาน สร้างรายได้บนเศรษฐกิจฐานรากให้แข็งแกร่ง (Local Economy) และจากการลงพื้นที่ ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านริมร่อง ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน ได้มอบนโยบายให้กับหน่วยงานที่ข้อง ในเรื่องสินค้าหรือผลิตภัณฑ์เด่นจังหวัดลำพูนโดยขอให้หน่วยงานภาครัฐในจังหวัดร่วมกับผู้ประกอบการร่วมกันพัฒนาสินค้าไปขับเคลื่อนพร้อมกันด้วยการสร้าง Story ของผลิตภัณฑ์เด่นของจังหวัด โดยเน้นเรื่องของกาสร้างผลิตภัณฑ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ให้เกิดความแตกต่างกับผลิตภัณฑ์อื่น และยากต่อการลอกเลียนแบบ ซึ่งทำให้ผู้ประกอบการในพื้นที่สร้างรายได้ที่ดีขึ้น ส่งผลต่อชีวิตความเป็นอยู่ของเศรษฐกิจฐานราก และมุ่งส่งเสริมผ้าไหมยกดอก (GI) บ้านแม่สารบ้านตอง ตำบลเวียงยอง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน ให้มีการอนุรักษ์ของที่มีอยู่ในท้องถิ่นด้านวัฒนธรรม เป็นแบบอย่างที่ดีที่ไม่ให้วัฒนธรรมหรือเอกลักษณ์สูญหาย โดยเน้นย้ำคนในชุมชมสร้างทายาทคนรุ่นใหม่ เพื่อเป็นรักษาอัตลักษณ์ของท้องถิ่น ให้สามารถสืบทอดกันรุ่นต่อรุ่น สำหรับตลาดหัตถกรรมผ้าทอแม่สารบ้านตอง มีผลิตภัณฑ์ผ้าไหมยกดอก (GI) ซึ่งเป็นสินค้าเด่นของหมู่บ้านแห่งนี้ และยังมีอัตลักษณ์ท้องถิ่นของหมู่บ้านคือปูนปั้น ที่เป็นศิลปะเฉพาะท้องถิ่นที่มีความสวยงาม ซึ่งแต่ละบ้านจะมีการทอผ้า และการทำปูนปั้น ที่ห่างกันไม่มากนัก ซึ่งสามารถเชื่อมโยงกันเป็นแหล่งท่องเที่ยว และชุมชนเองก็มีความเข้มแข็ง ร่วมมือร่วมใจที่จะช่วยกันทำให้หมู่บ้านแห่งนี้ให้เกิดความเข้มแข็งด้านวัฒนธรรมต่อไป

ด้านนางเฟื่องฟ้า ตุลาธรรมกุล พาณิชย์จังหวัดลำพูน กล่าวว่า สำหรับโครงการตลาดชุมชนเพื่อธุรกิจท้องถิ่น เป็นโครงการที่รัฐบาลได้มีนโยบายส่งเสริมการดำเนินการด้านการตลาดภายในประเทศ โดยตั้งเป้าหมายให้มีตลาดชุมชนเกิดขึ้นทุกมุมเมือง เพื่อเป็นสถานที่จำหน่ายสินค้าโดยตรงให้แก่ประชาชน โดยกระทรวงพาณิชย์ได้ดำเนินการพัฒนายกระดับตลาดที่จำหน่ายสินค้าเกษตร หัตถกรรม ศิลปะ OTOP และสินค้าอุปโภคบริโภคของชุมชนที่ผลิตโดยเกษตรกร กลุ่มวิสาหกิจ ชุมชน SMEs คนในชุมชนและพื้นที่ใกล้เคียงส่งเสริมให้เป็น “ตลาดต้องชม” ที่มีภูมิทัศน์ที่สวยงาม มีการจำหน่ายสินค้าที่มีคุณภาพ ตามเอกลักษณ์พาณิชย์ควบคู่ไปกับการรักษาศิลปวัฒนธรรมและชูอัตลักษณ์ตลอดจนวิถีชีวิตของชุมชน ซึ่งกระทรวงพาณิชย์ โดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูน ได้คัดเลือกให้ ตลาดหัตถกรรมผ้าฝ้ายทอมือบ้านดอนหลวง ตำบลแม่แรง อำเภอป่าซาง ให้เป็น “ตลาดต้องชม”แห่งใหม่ของจังหวัดลำพูน โดยเปิดดำเนินการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.00 น. – 16.00 น. โดยตลาดแห่งนี้มีการสืบทอดภูมิปัญญาเกี่ยวกับการทอผ้าถ่ายทอดกันมารุ่นต่อรุ่นและนำเอาความเป็นชาติพันธ์ชาวยอง ออกมาเผยแพร่ทั้งภาษายอง วัฒนธรรมและวีถีชีวิต รวมทั้งเป็นหมู่บ้านที่ขึ้นชื่อในเรื่องของผ้าฝ้ายทอมือ เป็นกิจกรรมที่ผูกพันกับวิถีชีวิตของชาวบ้านดอนหลวงเป็นเวลานาน

ซึ่งในปี 2561 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูน มีแผนงานที่จะเปิด “ตลาดต้องชม” อีกหนึ่งแห่งของจังหวัดลำพูน โดยใช้ชื่อว่า “ตลาดหัตถกรรมแม่สารบ้านตอง” หมู่ 4 ตำบลเวียงยอง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน ให้เป็นแหล่งค้าขายและดึงดูดนักท่องเที่ยวตามแนวทางเศรษฐกิจในระดับฐานราก (Local Economy) และยังสอดคล้องกับแผนการพัฒนาจังหวัดลำพูนที่จะพัฒนาให้เป็นนวัตกรรมสร้างสรรค์ จนได้รับการยอมรับให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการจดทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ โดยดึงเอาศักยภาพและความโดดเด่นด้านศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาก่อให้เกิดสินค้าผ้าทอที่มีเอกลักษณ์โดดเด่น ตลาดหัตถกรรมผ้าทอแม่สารบ้านตอง เป็นหนึ่งในหมู่บ้านท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมของจังหวัดลำพูน มีชื่อเสียงทางด้านการทอผ้าไหมยกดอก ซึ่งมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่ถูกถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น วิถีชีวิตของชาวบ้าน เป็นไปแบบเรียบง่าย ส่วนใหญ่มีอาชีพทำนา ทำสวน ช่างก่อสร้าง ช่างปูนปั้น และแม่บ้านทอผ้า ชาวบ้านจะเรียนรู้การทอผ้าตั้งแต่เด็กโดยทำนาเสร็จก็จะมาเรียนทอผ้า ทำให้บ้านเกือบทุกหลังมีที่ทอผ้าภายในบ้าน ถือได้ว่าเป็นเอกลักษณ์ของชาวบ้านส่วนผู้ชาย เรียนรู้การทำปูนปั้นและงานก่อสร้างต่างๆ ซึ่งแผนงานดังกล่าวคาดว่าจะสามารถสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจให้เกิดความมั่นคงในพื้นที่ต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น